Tez No İndirme Tez Künye Durumu
433307
Kurum bakımından ayrılan bireylerin yaşamın düzenlenmesi ve uyum sürecinde karşılaştığı sorunlar ve sosyal destek kaynakları / Life arrangement and adaptation problems among individuals leaving institutional care and their resources of social support
Yazar:GÖKHAN BODUROĞLU
Danışman: DOÇ. DR. CENGİZ ÖZBESLER
Yer Bilgisi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Hizmet Politikaları ve Uygulamaları Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyal Hizmetler = Social Services
Dizin:Korunmaya muhtaç çocuklar = Children who are in need protection ; Sosyal destek = Social support ; Sosyal destek programı = Social asistance program ; Çocuk Koruma Kanunu = Child Protection Law ; Çocuklar = Children
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
269 s.
Bu araştırma çeşitli nedenlerle korunma altına alınarak kurum bakımı hizmeti alan bireylerin kurum bakımından ayrıldıktan sonra yaşamın düzenlenmesi ve uyum sürecinde karşılaştığı sorunlar ve sosyal destek kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında amaçlı ölçüt örnekleme yöntemi ile kurum bakımı deneyimi olan 19 (on dokuz) katılımcı ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından literatür göz önünde bulundurularak alanda çalışan uzmanların görüşleri alınarak hazırlanan görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Görüşmeler, öncelikle metinlere aktarılmış ve sonrasında Nvivo 10 programı kullanılarak içerik analizi yöntemiyle ana ve alt temalara ayrılarak kodlama işlemine tabi tutulmuştur. Araştırma verileri katılımcıları tanıtıcı bilgiler, kurum bakımında yaşam ve kurum bakımından sonraki yaşam olarak üç ana temaya ayrılarak araştırmanın amaçları doğrultusunda alt tema ve kodlara ayrılarak yorumlanmıştır. Araştırmanın bulguları literatürle büyük oranda paralellik göstermekle birlikte kurum bakımı deneyimi olan bireylerin kurum bakımından ayrıldıktan sonraki yaşamlarına ilişkin yeni bulgular ortaya çıkarmıştır. Araştırma kapsamında kurum bakımından ayrılan bireylerin yaşamın düzenlenmesi ve uyum sürecinde barınma, ekonomik, sağlık, eğitim, rehberlik ve danışmanlık, etiketlenme, istihdam edilme, iş yerinde etiketlenme, sosyal yaşama uyum sorunları ile karşı karşıya kalmakta olduğu tespit edilmiştir. Kurum bakımından ayrılan bireylerin çevresinde yer alan sosyal destek kaynaklarının, yaşamın düzenlenmesi ve uyum sürecinde bireyin karşılaştığı sorunlarla baş etme becerisi kazanmasına katkı vererek bireyin yaşamında önemli bir rol oynadığına dair bulgulara ulaşılmıştır.
This research has been carried out to arrange the lives of individuals who were taken under protection due to certain reasons and who took institutional care service, determine the problems encountered by them during adaptation process and the social support resources. Within the scope of the research, face to face interviews were held with 19 (nineteen) participants who have institutional care experience through purposive criterion sampling method. The researcher gathered the research data by taking into consideration the literature through using the interview form prepared by taking the opinions of experts who studied on site. First of all, the interviews were transferred into the texts and then subjected to the coding process by dividing them into main and sub themes through content analysis method by using Nvivo 10 program. The research data was interpreted by dividing participants into main and sub themes in line with the objectives of the research as in the form of following three themes: introductory information, life during institution care and life after institution care. Although the findings of the research display significantly parallelism with the literature, they put forward new findings regarding to the lives of individuals who have institutional care experience after leaving the institutional care. Within the scope of the research, it has been noted that the individuals who left the institutional care face the problems such as sheltering, economic, health, education, guidance and consultancy, tagging, employment, tagging at work, adaptation to the social life during the arrangement of their lives and the adaptation process. Findings have been found regarding to the fact that the social support resources within the surrounding of the individuals who left the institutional care play a significant role in the lives of the individuals, since such resources make contribution in tackling the problems faced during the arrangement of their lives and the adaptation process.