Tez No İndirme Tez Künye Durumu
570732
UK's inflation dynamics: The new Keynesian Phillips Curve / İngiltere enflasyon dinamiği: Yeni Keynesi ilkeleri Curve
Yazar:ABDOULIE A JALLOW
Danışman: PROF. DR. AYLA OĞUŞ BİNATLI
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Ekonomi Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics
Dizin:Ekonomi politikaları = Economic policies ; Enflasyon = Inflation ; Keynesyen ekonomi = Keynesian economy ; Phillips eğrisi = Phillips curve ; İngiltere = England
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
63 s.
Tez, İngiltere'nin enflasyon dinamiklerini yeni Keynesyen Phillips eğrisi ile incelemeyi amaçlamaktadır. Marjinal maliyetin gerçek ekonomik faaliyeti temsilen kullanıldığı Gali ve Gertler (1999) yöntemini izler. Yeni Keynesyen Phillips eğrisi, gelecekteki enflasyon beklentilerinin etkilerini ve enflasyonun sürekliliğini artırarak yakalaması bakımından benzersizdir. Veriler, (1980: 1 - 2018: 4) arasında değişen üç aylık serilerden oluşmaktadır ve enflasyon ölçüsü olarak işgücü fiyat endeksi (RPIX), işgücü geliri pay oranını temsilen marjinal maliyet kullanılmaktadır. Genel moment yöntemi (GMM) tekniğini kullanarak, verilerin yeni Keynesyen Phillips eğrisine uyduğu sonucuna varabiliriz. Hem marjinal maliyet ölçüsü hem de enflasyon beklentileri, İngiltere'deki mevcut enflasyonu tahmin etmede istatistiksel olarak anlamlı bulunmustur. Bununla birlikte, geriye dönük enflasyon ölçüsü, İngiliz ekonomisinde enflasyonun sürekliliğini aciklayamamaktadir. Anahtar Kelimeler: Enflasyon sürekliliği, perakende fiyat endeksi, Genelleştirilmiş momentler yöntemi, Geriye dönük bakış.
thesis seeks to study UK's inflation dynamics through the new Keynesian Phillips curve. It follows the method of Gali & Gertler (1999), where they used the marginal cost as a proxy for real economic activity. The new Keynesian Phillips curve is unique in that it captures the effects of expectations of future inflation and by extension the inflation persistence. The data comprises of quarterly series ranging from (1980: 1 – 2018: 4), with the retailed price index (RPIX) as the inflation measure and labor income share as a proxy for marginal cost. Using the generalized method of moments (GMM) estimation technique, we can conclude that the data fits the new Keynesian Phillips curve. Both the marginal cost measure and inflation expectations were found to be statistically significant in predicting current inflation in UK. However, the backward-looking measure could not justify the existence of inflation persistence in the British economy. Keywords: Inflation persistence, retailed price index, Generalized method of moments, Backward-looking.