Tez No İndirme Tez Künye Durumu
573562
Assessing the global energy justice: An analytical perspective / Küresel enerji adaletinin değerlendirilmesi: Analitik bir bakış açısı
Yazar:BERFU SOLAK
Danışman: PROF. DR. MEHMET EFE BİRESSELİOĞLU
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı
Konu:Enerji = Energy
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
82 s.
Literatüre yeni giren bir kavram olan enerji adaleti, tüm bireylerin herhangi bir ayrım gözetmeksizin, güvenli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir enerjiye erişiminin olduğu adaletli ve eşitlikçi bir enerji sistemi oluşturmayı hedeflemektedir. Bu çalışma, enerji adaleti kavramı temelinde, sekiz farklı gösterge aracılığyla çok boyutlu bir analiz kullanarak, seçilen ülkelerin enerji adaleti performansını ölçmek için bir endeks tasarlamayı amaçlamaktadır. Söz konusu göstergeler; "kişi başına düşen GSYİH", "elektriğe erişim", "karbon yoğunluğu", "kişi başına düşen karbon salınımı", "yemek pişirmek için temiz yakıtlara ve teknolojilere erişim", "kişi başına düşen enerji kullanımı", "enerji yoğunluğu ve yenilenebilir enerjinin toplam nihai enerji tüketimi içindeki payından" oluşmaktadır. Çalışma, 2006 ve 2016 yılları arasında 81 ülkenin Enerji Adalet Endeksi değerlerine ilişkin hesaplamaları ortaya koymaktadır. Sonuçlar iki farklı şekilde analiz edilmiştir. İlk olarak sınıflandırma yöntemine başvurulmuştur. Bazı ülkeler, yüksek enerji adaleti performansına sahip ülkeler olarak sınıflandırılırken, bazıları düşük enerji adaleti performansına sahip ülkeler olarak nitelendirilmiştir. Örneklem olarak alınan ülkelerin çoğunluğunun orta düzeyde enerji adaleti puanına sahip olduğu görülmüştür. Bu durum, çevresel sorunlara ve yenilenebilir enerji tüketimine daha fazla önem veren gelişmiş ülkelerin, halen karbon yoğun bir ekonomiye bağımlı olan azgelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerden enerji adaleti performansı bakımından üstün geldiği önerisini kanıtlamaktadır.
As a recently intrdocued concept in literature, energy justice seeks to ensure a just and equitable energy system in which all individuals, without any discrimination, are provided with safe, affordable and sustainable energy. On the basis of energy justice concept, this study aims to design a composite index to measure the energy justice performance of selected countries by utilizing a multidimensional analysis through eight different indicators. These indicators consist of "GDP per capita", "access to electricity", "carbon intensity", "carbon emissions per capita", "access to clean fuels and technologies for cooking", "energy use per capita", "energy use per $1000 GDP", and "the share of renewable energy in total final energy consumption". The study presents calculations regarding Energy Justice Index values of 81 countries during the time period between 2006 and 2016. The results are analysed in two different ways. Firstly, a categorization is applied. While a number of countries are classified as high energy justice performance countries, some others are clustered as low energy justice performance countries. It is seen that the majority of the sample countries has a medium energy justice score. This situation proves the fact that developed countries that pay more attention to environmental concerns and renewable energy consumption prevail developing or underdeveloped countries that are still dependent on a carbon intensive economy.