Tez No İndirme Tez Künye Durumu
140239 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Comparison of two teacher-written feedback procedures given to EFL students at the department of basic English and students attitudes towards these feedback procedures / Temel İngilizce bölümünde okuyan hazırlık öğrencilerine öğretmen tarafından verilen iki farklı yazılı geri bildirim yönteminin karşılaştırılması ve öğrencilerin bu yöntemlere karşı tutumları
Yazar:UMMAN TÜMKAYA
Danışman: Y.DOÇ.DR. GÖLGE SEFEROĞLU
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil eğitimi = Language education ; Eğitim = Education ; Geri bildirim = Feedback ; Hata = Error ; Kompozisyon = Composition ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yazı = Writing ; Öğrenme = Learning ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods ; İngilizce = English
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
121 s.
öz TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜNDE OKUYAN HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNE ÖĞRETMEN TARAFINDAN VERİLEN İKİ FARKLI YAZILI GERİ BİLDİRİM YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE ÖĞRENCİLERİN BU YÖNTEMLERE KARŞI TUTUMLARI Tümkaya, Umman Yüksek Lisans, İngiliz Dili Eğitimi Tez Danışmanı: Y. Doç. Dr. Gölge Seferoğlu Ocak 2003, 121 sayfa Bu çalışmanın amacı öğrencilerin İngilizce kompozisyonlarındaki yapısal hatalarına (dilbilgisi, kelime, yazım ve imla) verilen iki farklı geri bildirim yöntemini (tüm hataları kodlama ile seçilmiş hatalara genel yorumlar yazma) karşılaştırmak ve öğrencilerin bu yöntemlere olan yaklaşımlarını incelemektir. Bu amaçla, her biri 10 kişiden oluşan iki grup öğrenciye 8 hafta boyunca yukarıda belirtilen teknikler kullanılarak geri bildirim verilmiş ve çalışma sonunda bir yazılı sınavla performansları test edilmiştir. Öğrencilerin performansları çalışma sonunda test edildikten sonra, bu iki tekniğe olan tutumları hakkında bilgi edinmek için öğrencilerle grup görüşmeleri yapılmıştır.Test sonuçlarından elde edilen veriler, iki grubun ortalamaları arasında belirgin bir fark olmadığını ortaya koymuştur. Böylece, uygulanan iki farklı geri bildirim yönteminin, öğrencinin doğru dil kullanımım geliştirmede bir fark yaratmadığı görülmüştür. Öğrenci görüşmelerinden elde edilen veriler, tüm öğrencilerin hatalarının belirtilmesinden memnun olduklarım fakat geri bildirimin miktarı ve yöntemi hakkında farklı görüşler taşıdıklarım göstermiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin çoğu hatalarım düzeltmede ve yazımlarını geliştirmede daha faydalı olduğuna inandıkları için, tüm hatalara verilen geri bildirimi tercih etmişler ve hata kodlan yerine öğretmenin genel yorumlar vermesini tercih etmişlerdir. Anahtar kelimeler: Yapısal geri bildirim, tüm hatalara verilen geri bildirim, seçici geri bildirim, dolaylı geri bildirim, doğrudan geri bildirim, hata kodlan, genel yorumlar, grup görüşmeleri, öğrenci geri bildirimi vı
ABSTRACT A COMPARISON OF TWO TEACHER-WRITTEN FEEDBACK PROCEDURES GIVEN TO EFL STUDENTS AT THE DEPARTMENT OF BASIC ENGLISH AND STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THESE FEEDBACK PROCEDURES Tfimkaya, Umman M. A., Program in English Language Teaching Supervisor, Assist. Prof. Dr. Gölge Seferoğlu January 2003, 121 pages This thesis aims to compare two teacher-written feedback procedures (total feedback via error codes vs. selective feedback via general comments) for the students' structural errors - grammar, vocabulary, mechanics- and to examine students' attitudes towards these feedback techniques. For this purpose, two groups consisting of 10 students in each at the Department of Basic English were given feedback with the above mentioned techniques for eight weeks and heir performance was tested in a writing exam at the end of the study. mAfter testing the students' performance in the post-test, group interviews were carried out with the students to find out information about their attitudes towards the two types of teacher feedback. The analysis of the data collected through the post-test indicated that there is not a significant difference between the mean scores of the two groups (p > 0.05). Hence, it was found that the different treatments applied proved no difference in terms of improving students' accurate language use. The analysis of the student interviews indicated that all the students were positive towards error indication. However, they had varying preferences as to the amount and type of feedback. Most students in the study favoured total feedback and preferred getting comments from the teacher to receiving codes, as they believed that comments were more helpful to correct their mistakes and improve their writing. Key words: Structural feedback, total feedback, selective feedback, direct feedback, indirect feedback, error code, general comments, group interview, students' feedback IV