Tez No İndirme Tez Künye Durumu
136988 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
The language of Jane Austen: In sense and sensibility, pride and prejudice and Emma / Jane Austen'in kül ve ateş, Gurur ve önyargı ve Emma adlı eserlerindeki dili
Yazar:MEHMET ERTUĞ YAVUZ
Danışman: PROF.DR. MİNİRA GARAYEVA
Yer Bilgisi: Cumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Konu:İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature
Dizin:Austen, Jane = Austen, Jane ; Din = Religion ; Roman = Novel ; Sosyal sorunlar = Social problems ; Sosyal yapı = Social structure ; İngiliz edebiyatı = English literature ; İngiliz romanı = British novel
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
73 s.
ÖZET İngiltere'de 18. yüzyılın ikinci yarısında ve 19. yüzyılın başlarında, birey ve toplumda sosyal, politik ve ahlaki değişmeler olmuştur. Tüm bu değişmelerin etkileri pekçok yazarın eserlerinde dışa vurulmuştur. Bu eserler arasında Jane Austen'in yazdığı Sense and Sensibility (Kül ve Ateş), Pride and Prejudice (Gurur ve Önyargı) ve Emma eserini sayabiliriz. Bu tezin amacı tüm bu değişimleri bu üç romanda Jane Austen 'in diliyle yansıtıldığı şekilde incelemektedir. Bu tez, bir giriş, üç esas ve bir de sonuç bölümünden oluşmaktadır. Giriş bölümünde 18. yüzyıl İngilteresi ve birey toplum ilişkileri yazar Jane Austen'a göre ele alınmaktadır/Değişen "moral değerler" ve "sosyal roller" toplumsal kuralları içine almaktaydı. Birinci bölümde sosyal durum, romandaki ortamla incelenmiştir. İkinci bölümde "aşk, para ve evlilik, ilişkileri" üzerinde durulmuştur. Erkeklerle karşılaştırıldığında evliliklerde kadınların statülerinin son derece kısıtlı olduğu görülmüştür. Dönemin düşüncesine göre sınıf ayrımı çok önemliydi. Bu nedenle üçüncü bölümde "alt ve üst topluluklar" ve "değişen ahlaki değerler" ele alınmıştır. Bu çalışmadan çıkartılan sonuç, 18. yüzyıl İngiltere'sinde birçok sosyal ve ahlaki yaptırımların olması ve bunların aşılmak zorunluluğunun bulunmasıdır; Austen aynı, sıkıcı gibi görünen tüm bu durumları eğlenceli bir dille ele almaktadır.
Ill ABSTRACT The individual and society in the second half of the eighteenth century and in the beginnings of the nineteenth century were subjected to many, social, political and moral changes. The effects of all these changes are reflected in the novels of novelists of the time. Among these works are Jane Austen's Sense and Sensibility. Pride and Prejudice and Emma. The aim of this thesis is to present all these changes with the language of Jane Austen in the eighteenth century as they appear in the three novels mentioned above. This thesis consists of an introduction, three main chapters, and a conclusion. In the introductory part the eighteenth century England and its effects on the individual and society are given according to Austen. Changing "moral values" and "social roles" include the "social rules". In the first chapter the social background is analysed in relation to the settings of the novel. In the second chapter love, money and marriage relations are considered. It is pointed out that in marriages the status of women is very much limited when compared with the status of men. According to the thought of the time "class distinction " had great importance. Therefore, in the third chapter "the low and the high societies " and "changing moral values" are taken into consideration. The conclusion drawn from this study is that there were many social and moral changes in the eighteenth century England and one had to undergo them; Austen takes all these (so called dull, boring situations) with a joyful language.