Tez No İndirme Tez Künye Durumu
649282
Dijital oyun oynamanın çocuklarda sütur atma sırasındaki ağrı, korku ve anksiyete düzeylerine etkisi: Randomize kontrollü çalışma / The effect of digital playing on the pain, fear and anxiety levels during suture in children: Randomized controlled study
Yazar:MUHAMMET KAVLAKCI
Danışman: PROF. DR. UMMAHAN FİLİZ ÖĞCE ; PROF. DR. TÜLAY YAVAN
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Konu:Hemşirelik = Nursing ; Çocuk Cerrahisi = Pediatric Surgery
Dizin:Anksiyete = Anxiety ; Ağrı = Pain ; Bilgisayar oyunları = Computer games ; Korku = Fear ; Sayısal oyunlar = Digital games ; Sütür teknikleri = Suture techniques ; Sütürler = Sutures ; Çocuklar = Children
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
93 s.
Çalışma verileri, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde 16 Ocak - 19 Mart 2020 tarihleri arasında 8-17 yaş arası 84 çocuktan, Sosyo-Demografik ve Klinik Özellikler Formu, Wong-Baker Yüzler Ağrı Skalası (WBYAS), Vizüel Analog Skala (VAS), Tıbbi İşlem Korku Ölçeği (TİKÖ) ve Çocuklar için Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (ÇDSKE) kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde Kolmogorov Smirnov testi, ortalama ve standart sapma değerleri, bağımsız gruplarda t testi, Mann Whitney U testi, Ki-kare testi, bağımlı gruplarda t testi, Wilcoxon testi ve tekrarlı ölçümlerde çok yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Dijital oyun oynayan çocukların sütur atma işlemi sırasında WBYAS ve VAS ağrı puan ortalamalarının, kontrol grubuna göre daha düşük olduğu bulunmuştur. Girişim ve kontrol gruplarının, işlem sırasında hem WBYAS hem de VAS ağrı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.01). Sütur atma işlemi sonrasında girişim grubundaki çocukların, kontrol grubundaki çocuklara göre daha az ağrı, korku ve anksiyete yaşadıkları bulunmuştur (p<0.01). Sonuç olarak, sütur atma işlemi öncesi ve sırasında uygulanan dijital oyun oynatma yönteminin çocuklarda ağrı, korku ve anksiyeteyi azaltmada etkili olduğu bulunmuştur.
Data of the study was obtained from 84 children between the ages of 8-17 in the Pediatric Emergency Service of the Health Sciences University Izmir Tepecik Training and Research Hospital between 16 January and 19 March 2020, using the Socio-Demographic and Clinical Characteristics Form, the Wong-Baker Faces Pain Scale (WBYAS), the Visual Analogue Scale (VAS), the Medical Procedure Fear Scale (TIKO), and the State-Trait Anxiety Inventory for Children (CDSKE). The analysis of the data involved the following: Kolmogorov Smirnov test, mean and standard deviation values, independent groups t test, Mann Whitney U test, Chi-square test, dependent groups t test, Wilcoxon test and multi-directional variance analysis in repeated measures. It was found that, for children undergoing the suturing process, the mean pain scores of WBYAS and VAS were lower for those who played digital games compared to the control group. A statistically significant difference was found between the intervention and control groups in terms of both WBYAS and VAS pain scores during the procedure (p<0.01). It was determined that the children in the study group had lower scores than those in the control group for pain, fear and anxiety after the procedure (p<0.01). In conclusion, the digital game playing method applied before and during the suture procedure was found to be effective in reducing children's pain, fear and anxiety levels.