Tez No İndirme Tez Künye Durumu
417792
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında idari yaptırımlar / Administrative sanctions within Occupational Health and Safety Act no.6331
Yazar:RECEP GÜNER
Danışman: PROF. DR. HALİL İBRAHİM SARIOĞLU
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı / Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law ; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri = Labour Economics and Industrial Relations
Dizin:Kanunlar 2510 sayılı = Laws 2510 numbered ; Kanunlar 6331 sayılı = Laws 6331 numbered ; Kanunlar = Laws ; Para cezası = Fine ; Yaptırımlar = Sanctions ; Önleyici müdahale = Preventive intervention ; İdari yaptırımlar = Administrative sanctions ; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu = Occupational Health and Safety Law
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
134 s.
Çalışanın korunmasına yönelik ortaya konulmuş pek çok hukuki düzenleme bulunmaktadır. İnsan hayatının kutsallığı noktasından çalışma hayatına bakıldığında söz konusu olan düzenlemeler arasında, çalışanların ruh ve beden bütünlüğünü korumayı amaçlayan iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri ön plana çıkmaktadır. Yakın bir zamanda yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumayı amaçlayan özel ve kamu hukukunda yer alan düzenlemelerinin çatısı niteliğindedir. Bu tezin amacı 6331 sayılı Kanunu'nun hükümlerine aykırılık sonucu doğan kabahatlere açıklık getirmek, bu kabahatlere karşı idari yaptırım kullanılması konusunda uyulması gereken unsurları belirlemek ve söz konusu olan idari yaptırımların daha etkin hale getirilmesi için önerilerde bulunmaktır. Her ne kadar son zamanlarda 6331 sayılı Kanun üzerine pek çok çalışma yapılmış olsa da bunların pek azı Kanun'da yer alan idari yaptırımlara değinmiştir. Tezin yazımında karşılaşılan en büyük zorluk çalışma hayatına yeni giren 6331 sayılı Kanunu'n idari yaptırımları üzerine yapılmış pek fazla çalışmanın bulunmamasıdır. Anahtar Kelimeler: Önlem Alma Borcu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İdari Yaptırımlar, İdari Para Cezası, İşin Durdurulması
Workers can be exposed to the effects of occupational risks and accident at the work place, due to the employment relationship with the employer. The Occupational Health and Safety Act No.6331 charges the employer a duty to take all the measures necessary for eliminating the occupational risks and accident factors. Employer's provisions are introduced in Act No.6331 for the purposes of ensuring safety and health at work. Employers must comply with all the regulations under the Act No.6331. Administrative sanctions such as administrative fines and suspension of operation are enforced to encourage voluntary compliance with provisions deriving from the Law. Main purpose of Act No.6331 is to deter the fatalities and injuries resulting from accidents at work through the application of administrative sanctions. So applicability and deterrence of Act No.6331's sanctions are the key subjects to avoid the fatalities and injuries relating to accidents at work. Key Words: Obligation of Taking Measure, The Occupational Health And Safety Act No.6331, Administrative Sanctions, Administrative Fines, Suspension of Operation