Tez No İndirme Tez Künye Durumu
384373
12 Yaş ve üstü pediatrik yaş grubunda kemik yaşı tayini için çekilen el bileği grafisinde kullanılan Greulich-Pyle ve Tanner-Whitehouse yöntemlerinin karşılaştırılması / A comparison of 12 years and above used in wrist radiographs taken for determination of bone age in the pediatric age group Greulich-Pyle and Tanner-Whitehouse method
Yazar:ATİLLA KAPLAN
Danışman: PROF. DR. ENSAR YEKELER
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyodiagnostik Anabilim Dalı
Konu:Radyoloji ve Nükleer Tıp = Radiology and Nuclear Medicine
Dizin:Bilek = Wrist ; Bilek eklemi = Wrist joint ; El = Hand ; Ergenler = Adolescents ; Kemik yaşı ölçülmesi = Age determination by skeleton ; Radyografi = Radiography ; Çocuk = Child
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2014
94 s.
Amaç: Çalışmanın amacı, pediatrik dönemde tıbbi ve adli açıdan kemik yaşı tespitinin önemi nedeniyle 12 yaş ve üstü pediatrik yaş grubunda kemik yaşı tayini için çekilen sol el bileği grafisinde kullanılan Greulich-Pyle ve Tanner-Whitehouse yöntemlerinin karşılaştırılmasıdır. Yöntem ve gereç: Bu çalışmada kronolojik yaşları 132-191 ay arasında değişen 150 kız olgu ve 132-215 ay arasında değişen 210 erkek olgu seçilmiştir. Toplamda 360 olgu yıllara ve cinsiyete göre 12 gruba ayrılmıştır. Bir grup içindeki olgular olduğu yılın değişik aylarına olabildiğince homojen dağılan yaşlardan seçilmiştir. Tüm olguların sol el bilek grafileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Metabolik hastalık ve kırık gibi patoloji içeren veya teknik açıdan uygunsuz çekimler çalışmaya alınmamıştır. Olguların GP atlası, TW2 ve TW3 yöntemlerine göre kemik yaşı tespiti yapılmıştır. TW yönteminde en çok kabul gören RUS skorları kullanılmıştır. Yöntemler ile kronolojik yaş arasındaki ilişki, fark ve kullanılabilirlik araştırılmıştır. Bulgular literatürde benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: Genelde TW2 yöntemi olguları daha büyük, TW3 yöntemi ise küçük göstermektedir. Olgular GP yöntemine göre toplamda daha gelişmiş olsalar bile alt gruplarda farklılıklar mevcuttur. Tüm olgularda yöntemler ile kronolojik yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki mevcut iken gruplara inildikçe bu durum değişmekte ve azalmaktadır. Sınıf içi güvenilirlik benzer şekildedir. Kronolojik yaş ile kemik yaşı arasındaki farklar ise GP yönteminde anlamlı bulunmamış, TW3 yönteminde anlamlı bulunmuştur. TW2 yönteminde ise fark toplamda anlamlı iken alt gruplarda değişebilmektedir. Sonuç: Çalışma sonuçlarımıza göre çalışmaya dahil edilen yaş gruplarında mevcut yöntemlerden GP atlasının daha kullanılabilir olduğu düşünülmektedir. Genel olarak olguları TW2 yöntemi daha büyük gösterirken, TW3 ise küçük gösterme eğilimdedir.
Purpose: The purpose of this study is comparison of Greulich-Pyle and Tanner-Whitehouse methods in pediatric patients of 12 years and older, commonly used in left wrist x-rays taken for bone age evaluation, which can be important in pediatric patients due to medical and legal reasons. Materials and Method: For this study, 150 girls between 132-191 months old and 210 boys between 132-215 months old were chosen. 360 cases in total seperated into 12 groups according to their sex. Cases in one of the groups were chosen so that they were distributed among different months of the year as homogenously as possible. Left wrist X-rays of all cases were evaluated retrospectively. Cases that involved pathologies such as metabolic disease and fractures, and technically inadequate films were excluded. Bone age of the cases were determined with GP atlas, TW2 and TW3 methods. In TW assessments, RUS scores, the most commonly accepted method, were used. The relationship, difference and usability between methods and chronological age have been investigated. Findings were compared to results of similar studies in the literature. Results: In general, TW2 overestimated and TW3 underestimated the ages. Even though cases, assessed with GP method have shown overestimate results, but differences in subgroups could be seen. In the whole set of patients, there was a statistically significant relation between methods and chronological age; however, this significance decreased when subgroups were evaluated. Inter-class reliability was found to be similar. The difference between chronological age and bone age was not significant in GP method, whereas a significant difference was found in TW3. The difference in TW2 was significant when cases were considered as a whole; however, this could also vary in subgroups. Conclusion: We believe, according to our results, GP atlas was the more applicable method among those we considered for the age group included in our study. In general, TW3 has a tendency to underestimate the age whereas TW2 has a tendency to overestimate.