Tez No İndirme Tez Künye Durumu
391764
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun yapım işleri uygulama yönetmeliğinin, ihale sürecinde meydana gelen sorunların incelenmesi / Examination of construction works implementation regulation of Public Procurement Law no 4734, and analyzing the problems occuringduring procument process
Yazar:HAKAN ÇELİK
Danışman: PROF. DR. MUSTAFA ILICALI
Yer Bilgisi: Bahçeşehir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Ana Bilim Dalı
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
65 s.
1983 yılında yürürlüğü giren 2884 sayılı ihale kanunu zamanla değişimlere ayak uyduramayarak teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmıştır. Devlet, ihtiyaç alımlarında bütçenin daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak için yeni sistem arayışına girmiş ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nu çıkarmıştır. Avrupa komisyonu Türkiye temsilciliği tarafından hazırlanan "Avrupa Birliği'nde kamu ihaleleri raporunda" Maliye bakanlığının kamu harcamalarının yönetimi, mali kontrolü ve düzenlenmesinden sorumlu olmasına karşın, kamu ihale usullerine uyulup uyulmadığını kontrol etmekle görevli olan bir kurumun olamaması, bu konuda normal mahkemelerin yetkili olması, kamu ihalelerine ilişkin uygulamayı yönlendirecek ve şikayetleri çözüme kavuşturacak idari değerlendirilmelerin yapıldığı bağımsız nitelikte bir birim oluşturulması önerisinde bulunmaktadır. Bu öneriler çerçevesinde, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçte, idarece yapılan işlemlerde mevzuata aykırılık bulunduğuna ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak için 4734 sayılı kanun ile bağımsız, idari ve mali özerkliğe sahip kamu ihale kurumu oluşturulmuştur. Bu tez çalışmasının amacı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun yapım işleri uygulama yönetmeliğinin, ihale hazırlık sürecinde, ihale ilanında ve sözleşme imzalandıktan sonra yapım sürecinde karşılaşılan sorunların incelenmesi, aksayan yönlerinin araştırılması ve çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmanın ilk bölümünde Kamu İhale Kanunu'nun tarihsel gelişimini ve kamu ihale kurumunun yapısı ve faaliyetleri incelenmiştir. İkinci bölümde ihale hazırlık aşamasında ve ihale sonrasında uyulması zorunlu olan kurallar incelenerek, buralarda karşılaşılan belirsizliklere çözüm önerileri sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Kamu İhale Kanunu, İhale Aşamaları, Kamu İhale Kurumu
Public Procurement Law No.2884, which entered into effect in 1983, could not accommodate itself with changes in process of time and fell behind the developments. The state was in search of a new system in order to enable budget to be used more efficiently and effectively in requirement purchases and made Public Procurement Law No.4734. In "Public Procurements in European Union Report", which was prepared by Turkish representative of European Commission, it has been stated that despite the Ministry of Finance is responsible for managing, financial controlling and regulating the public expenditures, there is not any authority for controlling public procurement procedures against the compliance, instead the normal courts are authorized in this regard, therefore it is suggesting a proposal for constituting an independent department in which administrative evaluations are made in order to direct the implementation related to public procurements and to find solutions for complaints. Within the framework of these recommendations, in the process passing from the beginning of the procurement until signing the contract, public procurement agency, which is independent, administrative and which has financial autonomy, has been established by the Law No.4734 in order to examine and conclude the complaints concerning violations' being present in administration processes. The purpose of this thesis is to examine the construction works implementation regulation of Public Procurement Law No. 4734, and to analyze the problems which are encountered during in procurement preparation process, in procurement notice and after signing the contract, and to investigate faulting aspects and to propose solutions.In the first part of the study, the historical development of the Public Procurement Law and the structure and activities of public procurement agency have been examined. In the second part, the rules, which should be obeyed during procurement preparation phase and after procurement, have been examined and then uncertainties, which were encountered here, have been analyzed and then solutions have been proposed. Keywords: Public Procurement Law, Procurement Phases, Public Procurement Authority