Tez No İndirme Tez Künye Durumu
300745
An investigation of mathematics achievement of eighth grade students with respect to their learning styles / Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarılarının öğrenme biçimlerine göre incelenmesi
Yazar:SÜLEYMAN SERKAN KURBAL
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ERDİNÇ ÇAKIROĞLU
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Başarı = Success ; Kolb öğrenme stili modeli = Kolb learning style model ; Matematik = Mathematics ; Matematik başarısı = Mathematics achievement ; Seviye Belirleme Sınavı = Level Determination Exam ; Sınav = Examination ; Ölçme-değerlendirme = Measurement and evaluation ; Öğrenme = Learning ; Öğrenme yöntemleri = Learning methods
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
143 s.
Bu çalışmanın amacı; sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarılarındaki farklılıkların öğrenme biçimlerine göre incelenmesidir. Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarı puanları; Haziran 2009'da gerçekleştirilen Seviye Belirleme Sınavı (SBS) matematik testindeki doğru yanıt sayısı ve matematik öğretmenlerince 2008?2009 dönem sonunda verilen karne notlarına göre belirlenmiştir. Öğrencilerin öğrenme biçimleri, Kolb tarafından geliştirilen Öğrenme Biçimleri Ölçeği ile belirlenmiştir.Bu çalışma; 2008 ? 2009 eğitim öğretim yılının 2. döneminde, Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesinin farklı bölgelerindeki (şehir merkezi, belde ve köyler) okullara devam eden 283 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.Ölçme araçlarından elde edilen bulgular karşılaştırmalı olarak Kruskal ? Wallis Testi ve Mann ? Whitney U Testi ile analiz edilmiştir. Çalışmaya katılan öğrenciler arasında özümseyen öğrenme stilinin en yaygın olduğu tespit edilmiştir. İstatiksel sonuçlar, öğrencilerin öğrenme biçimleri ile matematik başarıları arasında anlamlı bir farklılığın olduğunu göstermiştir. Ayrıştıran öğrenme biçimine sahip öğrencilerin SBS matematik testi doğru ortalamalarının özümseyen, değiştiren ve yerleştiren öğrenme biçimlerine sahip öğrencilerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Kız öğrencilerin matematik başarı puanlarının erkek öğrencilerin matematik başarı puanlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca şehir merkezindeki okullara devam eden öğrencilerin SBS matematik doğru ortalamasının, belde ve köy okullarına devam eden öğrencilerin matematik doğru ortalamalarından yüksek olduğu görülmüştür.
This study aimed to investigate the differences in mathematics achievement scores of the eighth grade students with respect to their learning styles. Mathematics achievements of the eighth grade students were determined by the number of correct answers given in the mathematics subtest of Level Determination Examination (abbreviated in Turkish as SBS) which was administered in June 2009. Mathematics achievements of the eighth grade students were also determined by teacher-assigned mathematics grades which were given at the end of the school year of 2008-2009. Learning styles of different students were determined by Learning Style Questionnaire developed by Kolb.This study was conducted with 283 eighth grade students who attended schools located in different specified regions (city centre, suburban and villages) of Mustafakemalpaşa town of Bursa during spring semester of 2008-2009.The data were analyzed by using Kruskal-Wallis Test and Mann-Whitney U Test. The results indicated that the most common learning style was found to be assimilators. The results of the statistical analyzes showed that there was a significant difference in mathematics achievement scores of students with respect to learning styles. The mean of the SBS mathematics scores of convergers were found to be higher than that of assimilators, divergers and accommodators. The mean of both SBS mathematics achievement scores and teacher assigned mathematics scores of female students were found to be higher than that of male students. The mean SBS mathematics achievement scores of students who attended different schools located in the city centre were found to be higher than that of students who attended schools located in the suburbia and villages.