Tez No İndirme Tez Künye Durumu
620008
Strengthening in charitable logistics / İnsani yardım lojistiğinin güçlendirilmesi
Yazar:TUNCAY BIÇAKÇI
Danışman: DOÇ. DR. MUHİTTİN HAKAN DEMİR
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Lojistik Yönetimi Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyal Hizmetler = Social Services ; Ulaşım = Transportation ; İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid
Dizin:Doğal afetler = Natural disasters ; Lojistik = Logistics ; Tedarik zinciri = Supply chain ; İnsani yardımlar = Humanitarian aid
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
70 s.
Bu tez, Haiti'de 1 yıl BM polisi olarak bulunduğum sırada, kuruluşlar arasında konsolidasyon faaliyetlerinin yetersiz kalması üzerine yazılmıştır. Master tezinin konusu olarak araştırılmasına karar verildi. Tezin faktörü, insani lojistiğin güçlendirilmesi konusundaki endişelerin ana hatlarını ortaya koymaktır. Bu tezde insani tedarik zincirlerinde malzeme konsolidasyonunun ana hatları verilmektedir. Konunun ayırt edici yönlerini, satın alma ve kitleme üzerine analitik bir çerçeveye götüren ana bir literatür incelemesi yoluyla keşfeder. Ayrıca tedarik zinciri yönetimi ve sosyal sorumluluk alanında yüksek lisans tezi kapsamında yazılmıştır. Bu alanda temas edebilecek farklı insani lojistik çalışmalarına ek olarak, muhtemelen konularının fazladan teorik bir açıdan fikirlerin geliştirilmesiyle ilgilenen uygulayıcılara faydalı bir miras sağlamaktır. Yazar, ilk olarak, tez ve sınav yöneticisi, lojistik yönetimi bölümü doçent M.Hakan Demir, doçent Bengü Sevil ve bu çalışmada paha biçilemez katkı sağlayan Profesör Yaşar Saatçi'ye teşekkür eder. Anahtar Kelimeler: İnsani Yardım, Yardım Lojistiği, İnsani Tedarik zinciri, Doğal Afet, Reaksiyonu, Güçlendirme
This thesis was written after as a UN Police stay of a 12 months in Haiti where consolidation activities were inefficient among agencies. This caused the decision to perform a research on the subject as master Thesis work. The factor of the thesis is to provide an outline of concerns for strengthening in humanitarian logistics. On this thesis an outline of material consolidation in humanitarian supply chains is provided. It discovers distinctive aspects of the subject thru a main literature review leading to an analytic framework on procurement and kitting. Also was written within the context of a master Thesis in supply Chain management and Social responsibility. It must provide beneficial heritage for different humanitarian logistics studies that could contact in this field in addition to for practitioners that is probably interested by know-how strentghening of their topic from an extra theoretical angle. The writer would love to renowned, first and principal, his thesis and examination manager associate professor M.Hakan Demir in Logistics management, associate professor Bengü Sevil and and Professor Yaşar Saatçi whose steerage confirmed priceless on this work. Keywords: Humanitarian Aid, Charitable Logistics, Humanitarian Supply Chain, Disaster Reaction, Strengthening