Tez No İndirme Tez Künye Durumu
155496 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Yetiştirme yurdunda kalan korunmaya muhtaç çocuklar ve yaşam kalitesi / Children residing in okphanage and in need of protection on their qualiyt of life
Yazar:DENİZ SARIOĞLU
Danışman: Y.DOÇ.DR. AYLİN NAZLI
Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyoloji = Sociology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
152 s.
ÖZET "Yetiştirme Yurdunda Kalan Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Yaşam Kalitesi" konulu çalışmamızda ilk olarak modernleşme süreci üzerinde durulmuştur. Modernleşme süreci içerisinde ortaya çıkan toplumsal kurumların değişimi ve bir toplumsal kurum olarak ailede meydana gelen değişmeler anlatılmıştır. Yaşanan bu değişimlerle birlikte ortaya çıkan yoksulluk kültürünün bir sonucu olarak oluşan korunmaya muhtaçlık olgusu üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın ikinci bölümünde ilk olarak korunmaya muhtaç çocuklara sağlanan hizmetler ve bu hizmetlerin kapsamı ve tarihçesi konuları ele alınmıştır. Ardından yaşam kalitesi kavramı tanımlanmış ve yaşam kalitesi göstergeleri üzerinden hareketle toplumsal koruma sistemi içerisinde yer alan ve korunmaya muhtaç çocukların yaşam kaliteleri üzerinde belirleyici olan yurtlardaki yetiştirme modelleri üzerinde durulmuştur. İzmir kentindeki yetiştirme yurtlarında kalan korunmaya muhtaç çocukların yaşam kalitelerinin analizi üçüncü bölümde irdelenmeye çalışılmıştır. Bu bölümde yetiştirme yurtlarında çalışan personel ve görevliler ile yapılan görüşmeler ve çocuklara uygulanan anketler sonucu elde edilen veriler tablolar halinde gösterilmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmamızın sonuç bölümünde ise, yoksulluk kültürü içinde yaşayan çocukların ve gençlerin toplumca korunmalarının, kurum bakımına alınmalarının çocukların yaşam koşullarının değişmesine ve yoksulluk kültüründen kurtulmalarına ortam hazırladığı görülmüştür. Bakım modellerinin nicelik ve niteliğinin, korunan çocukların yaşam koşullarını değiştirdiği ve yaşam kalitelerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 146
ABSTRACT In our study carried out on "Children residing in orphanage and in need of protection and their quality of life" first it was focused on modernization process. The alteration of social organizations that emerged within the modernization process and the changes occured in the family as a social organization was described. It was also concentrated on the need of protection formed as a result of poverty culture that appeared along with these changes. In the second part of our study, first of all issues related to services provided for children in need of protection and the history and the scope of these services were considered. Following this, the concept of quality of life was defined and subsequently, according to indications of quality of life the nurturing models within the orphanages which are determinant in the children's quality of life who are in need of protection and involved in social protection system were reviewed. The analysis of quality of life of children in need of protection who reside in orphanages in Izmir was examined in the third part. In this section interviews performed with personnel and staff working in orphanages and the data obtained as a result of surveys applied to children were shown and interpreted in tables. In the conclusion part of our study it was found that protection of chilren and teenagers who live in poverty culture by the community and including them into institutional care set a stage for a change in children's living conditions and getting rid of poverty culture. It was concluded that quality and quantity of care models changed living conditions of the children protected and influenced their quality of life. 147