Tez No İndirme Tez Künye Durumu
217829
A risk management method for a Turkish defence industry firm / Bir Türk savunma sanayii firması için risk yönetim yöntemi
Yazar:ERHAN KARADADAŞ
Danışman: DOÇ. DR. ZEYNEP ONAY
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Proje yönetimi = Project management ; Risk analizi = Risk analysis ; Risk yönetimi = Risk management ; Türk savunma endüstrisi = Turkish defense industry
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
115 s.
Bu çalışmada Türk Savunma Sanayi'nde faaliyet gösteren bir Firmanın iş geliştirme safhasında kullanılmak üzere bir risk yönetim yöntemi önerilmektedir. Önerilen yöntem, uygun maliyetli ve uygulanabilir olması yanında, güncel risk yönetim uygulamaları baz alınarak iş geliştirme safhasında halihazırda uygulanmakta olan proje yönetim süreçleri üzerine inşa edilmiştir. Yöntem, sonuçlar ve uygunluk başlıkları altında iki yeni bölüme sahip bir risk yönetim planı formatı önermektedir. Bunun yanında, yöntem analizi yapılacak verinin miktarını ve karmaşıklığını azaltmak adına risk tepki planlarının nicel risk analizinden önce uygulanmasını önermektedir. Yöntem ayrıca kolay kullanılabilir ve firmanın projelerine uygun yazılımların kullanımından da faydalanmaktadır. Önerilen yöntemin bir başka amacı da risk yönetimi için önemli olan risk veritabanlarının oluşturulmasına öncülük etmektir. Yöntem, risk yönetiminin kurumsal ve karar verme mekanizmaları açısından değerlendirmesini de yapmaktadır. Ayrıca varolan yöntem ve önerilen yöntemi karşılaştırmak ve önerilen yöntemin avantajlarını ortaya koymak adına iki yöntem firmaya ait bir proje üzerinde uygulanmıştır.
In this study, a risk management methodology for the business development phase of a Turkish defense industry firm?s projects is proposed. The proposed method is based on the contemporary risk management practices and offers the integration of risk management process on top of existing project management processes in the business development phase, besides being cost effective and applicable. The method suggests a format for a risk management plan with two new sections, results, and compliancy. Furthermore, the method suggests the development of risk response plans prior to the implementation of quantitative risk analysis contrary to the applications in the literature, in order to reduce the size and the complexity of data to be analyzed. The method proposed also benefits from software tools that are easy to use and compatible with the existing project management practices executed in the firm. The method also aims to lead the construction of necessary risk databases that are specific to projects of the firm. The method also discusses the risk management framework under the scope of organizational aspects and decisions. Furthermore, a sample project of the firm is evaluated both with the current method and with the proposed method in order to put forward the advantages of the proposed system over the existing risk management practices of the firm.