Tez No İndirme Tez Künye Durumu
191959
Mesleki sorumluluk sigortalarından hekim mesleki sorumluluğunun Türkiye'deki ve AB'deki uygulamalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi / The compare of the practice of the professional liability insurance-medical malpractice insurance in Turkey and European Union
Yazar:NESLİHAN DURU
Danışman: Y.DOÇ.DR. AYŞE GÜL BÖLÜKBAŞI
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Sigortacılık Ana Bilim Dalı
Konu:Sigortacılık = Insurance
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
208 s.
ÖZETGeniş meslek grupları için ve bunların çeşitli sorumlulukları için değişiközelliklere sahip ürünler ve hizmetler sigorta sektörü tarafından profesyonelmeslek sahiplerine sunulmaktadır. Sorumluluk sigortaları çok geniş biryelpazeye sahip olduğundan ve bu çalışmanın bir sınırı olması gerektiğindençalışmada hekim mesleki sorumluluk sigortası işlenmiştir.Çalışmanın amacı Türkiye'de yeni uygulanmaya başlayan hekim meslekisorumluluk sigortası alanında Türkiye'deki mevcut sistem ve sorunları ileAB'deki mevcut sistem ve sorunlarının açıklanmasıdır. Hekim meslekisorumluluk sigortası, hekimler ve diğer sağlık görevlileri için mesleklerini icraederken mesleki faaliyetleri sonucunda hastalarına verebilecekleri zararlarıntazmini aşamasında kendi ekonomik durumlarında ortaya çıkabileceksorunların giderilmesidir.Ancak ilerleyen zamanla birlikte tıbbi hizmet sunan kişi ve kuruluşlarakarşı yöneltilen dava ve tazminat talepleri çok artmıştır. Bunun etkisiyleprimlerde yükselmektedir. Sigorta sektöründeki olumsuz koşullar ABD'de pekçok sigorta şirketinin bu sektörden çekilmesine yol açmıştır. AB'ne üyeülkelerde de ABD'dekine benzer problemler oluşmaktadır. Krizli durumlardankurtulabilmek için hukuk sistemlerinde ve sigorta sistemlerinde reformlaryapmaya ihtiyaç duymaktadırlar.Hekim mesleki sorumluluk sigortalarının yasalarda ilgili çalışmalaryapılmadan uygulanmaya çalışılması pek çok soruna yol açacaktır. Bundandolayı bu sigorta türleri istenilen verimlilik ve etkinlikte çalışamayabilir. Sistemoluşturulurken hukuki önlemler alınmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
ABSTRACTProducts and services with varying specifications for a wide scale ofprofessions and their liabilities are being presented by insurance industry tobusiness keepers. Since liability insurance have a large spectrum of topics andthis dissertation has to have a specialty, the topic of this research has been set asmedical malpractice liability insurance.The aim of this research is an investigation on medical malpracticeliability insurance which has recently been applied in Turkey, is to observe theexisting system and its problems in Turkey and in EU (European Union). Themedical malpractice liability insurance is to confrontation of the economicdamages of a physician or health care provider while paying the compensationsdue to the malpractices they execute while performing a professional service.Medical malpractice liability insurance system is the primary fundingmechanism for defending medical malpractice claims and indemnifyingsuccessful negligence lawsuits. However, the number of malpractice claims hasrecently been incrementing and the size of awards has grown even more rapidly.With the effects of these reasons medical malpractice premium has increased.Because of these unfavorable conditions many liability insurers has beenquitting writing new and existing medical malpractice liability insurance policiesin USA. The member countries of EU have some problems about medicalliability system and its insurance, like USA. They rapidly need reforms whichare about tort law and insurance system.Without having been made the necessary changes in code of laws, theapplication of the medical malpractice liability insurance will cause of a lot ofproblems. Because of this, liability insurances will not catch the expectedefficiency and effectiveness. While the system is being set up the legal preventionand necessary systematic construction should be constructed.