Tez No İndirme Tez Künye Durumu
530223
A decision support system for performance assessment and improvement in PPP healthcare projects / Sağlık sektörü KÖO projelerinde performans değerlendirmesi ve iyileştirmesi için bir karar destek sistemi önerisi
Yazar:BEGÜM ÖNGEL
Danışman: DOÇ. ALİ MURAT TANYER ; PROF. İREM DİKMEN TOKER
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Yapı Bilgisi Bilim Dalı
Konu:Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Mimarlık = Architecture
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2018
352 s.
Projenin yaşam döngüsü maliyetlerinin azaltılması, yapım ve işletme verimliliğinin ve hizmet kalitesinin artırılması gibi hedeflerle, Kamu-Özel Ortaklığı (KÖO) modeli son yirmi yıldır tüm dünyada sağlık sektörü projelerinin tesliminde kullanılmaktadır. Kamu ve özel sektör paydaşları arasında uzun vadeli bir ortaklık dönemini kapsayan bu büyük ölçekli projeler, çok ciddi maliyetleri, risk ve fırsatları da beraberinde getirmektedir. Kapsanan çok sayıdaki proje paydaşı ve kamu yararı göz önünde bulundurulduğunda, projelerin planlanan bütçe, süre, kalite gibi proje hedeflerine uygun olarak tamamlanmasının önemi belirginleşmektedir. Bu çalışmanın amacı, sağlık sektörü KÖO projeleri için başarı faktörleri arasındaki etkileşimlerin de göz önünde bulundurulduğu bir başarı modeli oluşturulması ve inşaat şirketlerine üstlendikleri sağlık sektörü KÖO projelerinin planlama ve yürütme aşamalarında proje performans değerlendirmesi ve iyileştirmesi için yol gösterecek bir karar destek sistemi geliştirilmesidir. Başlangıçta, araştırmanın problem tanımını ortaya koymak amacıyla bir literatür taraması ile birlikte inşaat sektöründen proje yöneticileriyle ön görüşmeler yapılmıştır. Daha sonra, ilgili alanda yapılan geniş kapsamlı bir literatür taraması sonucunda, KÖO hastane projelerinin başarısı için kavramsal bir çerçeve önerilmiş ve bu çerçeve baz alınarak özel sektörden uzmanlarla yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bulgular ışığında, önerilen çerçeve yeniden düzenlenmiş ve bu çerçeve, Analitik Ağ Süreci (AAS) kullanılarak KÖO hastane projeleri için bir başarı modeli geliştirilmesinde temel olarak kullanılmıştır. Modelin geliştirilmesi için proje yöneticilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiş ve uzmanların kolektif yargılarına dayalı olarak model kapsamında yer alan faktörler ve faktör gruplarının göreceli önemi ve model bileşenleri arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. AAS modeli, oturum sırasında iki adet gerçek proje üzerinden test edilmiş ve olumlu sonuçlara ulaşılmıştır. Oluşturulmuş olan model baz alınarak çalışmanın son aşamasında geliştirilen web tabanlı karar destek sistemi, proje performans değerlendirmesi yapmakta ve çeşitli raporlar ortaya koyarak performansın iyileştirilmesi için yol göstermektedir. Sistemin performansı, beş adet gerçek proje kullanılarak test edilmiş ve uzmanlar tarafından tatmin edici olarak nitelendirilmiştir. Sistem fonksiyonlarının proje süreçlerine potansiyel katkısı göz önünde bulundurulduğunda, başarı faktörleri ağının sunulması, performans iyileştirme stratejilerinin önerilmesi ve alternatif proje senaryoları oluşturulması, öncelikli olarak işaret edilmiştir. Elde edilmiş olan sonuçlar tartışılmış ve sistemin geliştirilmesi için sunulmuş olan öneriler sıralanmıştır.
With the objectives including the reduction of the whole life costs, increasing construction and operation efficiencies and enhancing service quality, Public-Private Partnership (PPP) schemes have been used for healthcare projects across the world over the past two decades. These large-scale projects comprise a long-term partnership period between the public and private sector stakeholders, with a great deal of costs, risks and opportunities. Considering the large number of the parties involved and the inherent public interest, the vital importance of proper project planning and delivery in accordance with the project objectives becomes prominent. The major aim of this study was to construct a PPP healthcare project success model considering the interrelations between the success factors and integrate it with a decision support system that provides guidance to construction companies for performance assessment and improvement during the planning and execution phases of the PPP healthcare projects undertaken. At the outset, preliminary interviews were conducted with construction industry practitioners in conjunction with a literature survey to set forth the problem definition for the study. Subsequently, by means of a thorough review of the relevant literature, a conceptual framework was proposed addressing the success of PPP healthcare projects and semi-structured interviews were carried out with experts from the private sector. In light of the findings, the proposed framework was revised and used as a base for the development of the PPP healthcare project success model using the Analytic Network Process (ANP). A discussion session was held with the participation of five project executives for the construction of the model, through which, the relative importance of the elements and components, and the magnitude of the interrelationships inherent in the model were assessed based on the experts' collective judgment. The ANP model was tested on two real cases during the session, which yielded favorable results. Finally, a web-based decision support system was developed, which performs project performance assessment based on the built-in success model, presents various reports on the assessment and assists in performance improvement. The system was tested and validated on five real projects, and as to the judgment of the experts, the overall performance of the system was regarded as satisfactory. As far as the potential contribution of the system's functions to project processes were considered, guidance with the inherent network of success factors, proposal of performance improvement strategies and generation of alternative project scenarios were pointed out at the first place. The revealed results were discussed, together with the recommendations for the further improvement of the proposed system.