Tez No İndirme Tez Künye Durumu
278528
Web 2.0 teknolojileri kullanımının farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin İngilizce yazma becerilerine etkisinin incelenmesi / The investigations of using web 2.0 technologies on English writing skills of students with different learning styles
Yazar:MURAT İNCE
Danışman: DOÇ. DR. ÖMÜR AKDEMİR
Yer Bilgisi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Grup Saklı Figürler Testi = Group Embeded Figures Test ; Teknoloji kullanımı = Technology utilization ; Web = Web ; Web tabanlı eğitim = Web based education ; Web tabanlı uygulamalar = Web based applications ; Yazma becerisi = Writing skills ; Öğrenme stilleri = Learning styles ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods ; İngilizce = English ; İnternet = Internet
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
82 s.
Gelişen dünyada internet, İngilizce öğreniminde bizlere birçok olanaklar sunmaktadır. Bu çalışmada, Web 2.0 teknolojileri kullanımının farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin İngilizce yazma becerilerine etkisi incelenmiştir.Araştırma, 2009?2010 Eğitim ve Öğretim yılında Batı Karadeniz'de yer alan bir devlet üniversitesindeki Meslek Yüksek Okuluna bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı zorunlu olan, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde öğrenimlerine devam eden birinci sınıf toplam 25 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.Bu çalışmada, deneysel olmayan karşılaştırma deseni kullanılmıştır. Öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek amacı ile Witkin ve arkadaşlarınca (1971) oluşturulan Grup Saklı Figürler Testi (Group Embeded Figures Test) öğrencilere uygulanmıştır. Grup Saklı Figürler Testi ile öğrenciler, öğrenme stilleri alana bağımlı (field-dependent) ve alandan bağımsız (field-independent) olarak ikiye ayrılmıştır. Beş haftalık süreç içerinde Web 2.0 teknolojilerinden blok kullanan alana bağımlı öğrenme stiline sahip öğrencilerin İngilizce yazma becerileri ile alandan bağımsız öğrenme stiline sahip öğrencilerin İngilizce yazma becerileri arasında olası istatistiksel farkları belirlemek amacı ile İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) kullanılmıştır.Çalışma sonuçları, öğrencilerin öğrenme stilleri ile Web 2.0 teknolojileri kullanımı sonucunda oluşan İngilizce yazma becerileri arasında bir ilişki olmadığını göstermektedir.
Internet provides us many possibilities in language learning in the developing world. The purpose of this study was to investigate the effects of using Web 2.0 Technologies on English writing skills of students with different Learning Styles.The study was conducted at a state university located in the Black Sea region of Turkey in 2009-2010 Academic Years with 25 freshman students enrolled in the department of Tourism and Hospitality Management where English Language Preparatory Program was compulsory.The non-experimental comparison design was used to conduct the study. The Group Embedded Figures Test formed by Witkin et al. (1971) was administered to find out the learning styles of the students. According to the results of Group Embedded Figures Test, students were separated into two groups as field dependent and field independent. One-way ANOVA (Analysis of Variance for Unrelated Samples) was used to determine the possible statistical differences between the writing skills of the students that have field dependent learning styles and the writing skills of the students that have field independent learning styles. Participating students used blogs in Web 2.0 technologies within a five-week period.Results of the study revealed that there is no relationship between the learning styles and English writing skills of the students when using Web 2.0 technologies.