Tez No İndirme Tez Künye Durumu
597568
Futbolcularda sosyal kimlik bağlamında prososyal ve antisosyal davranışlar / Prosocial and antisocial behavior of football players in the context of social identity
Yazar:HİKMET TURKAY
Danışman: PROF. DR. AHMET AZMİ YETİM
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
Konu:Spor = Sports
Dizin:Antisosyal davranışlar = Antisocial behaviours ; Kimlik = Identity ; Prososyal davranış = Prosocial behaviour ; Sosyal kimlik = Social identity ; Spor = Sports ; Sporcular = Sportsmen
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2019
152 s.
Bu araştırmanın amacı, profesyonel ve amatör futbolcuların sporda sosyal kimlik düzeyleri ile sporda prososyal ve antisosyal davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyerek, demografik değişkenler açısından karşılaştırmaktır. Araştırma, tarama modelinde olup ilişkisel tarama yöntemi kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 Türkiye Futbol Liglerinde görev alan profesyonel ve amatör futbolcular (287 profesyonel futbolcu, 292 amatör futbolcu) oluşturmaktadır. Futbolcuların sosyal kimliklerini incelemek amacıyla, Bruner ve Benson (2018) tarafından geliştirilen ve Turkay, Yetim ve Sezer (2018) tarafından Türkçe' ye uyarlanan Sporda Sosyal Kimlik Ölçeği, futbolcuların davranışlarını incelemek amacıyla da, Kavussanu ve Boardley (2009) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Balçıkanlı (2013) tarafından yapılan Sporda Prososyal ve Antisosyal Davranış Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler, korelasyon analizi, iki grubun karşılaştırılması için Mann Whitney U ve ikiden fazla grubun bulunduğu karşılaştırmalarda Kruskall Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre futbolcuların; lig statüsü, yaş, sporculuk yaşı, eğitim durumu, gelir düzeyi, yerleşim birimi, kardeş sayısı, ailede spor yapan, uluslararası müsabakaya katılma ve milli takıma çağrılma durumlarına göre anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Sonuç olarak katılımcıların, sporda sosyal kimlik düzeylerinin artmasıyla prososyal davranışlarının da arttığı, antisosyal davranış düzeylerinin ise azaldığı belirlenmiştir.
The aim of this study is to investigate the relationship between social identity levels of professional and amateur football players and prosocial and antisocial behaviors in sports and to compare them in terms of demographic variables. The research was conducted in the survey model and evaluated within the scope of relational survey method. The study group of the research consists of professional and amateur football players (287 professional players, 292 amateur players) participated in the 2018-2019 Turkey Football League. Social Identity Scale in Sport developed by Bruner and Benson (2018) and adapted to Turkish by Turkay, Yetim and Sezer (2018) was used in order to examine the social identities of football players; and The Prosocial and Antisocial Behavior in Sport Scale developed by Kavussanu and Boardley (2009) and adapted by Balçıkanlı (2013) was used in order to examine the behavior of football players. Descriptive statistics, correlation analysis, Mann Whitney U for comparison of two groups and Kruskall Wallis H test were used for comparisons between two groups. According to the findings of the research; there are significant differences in terms of league status, age, athletics age, education level, income level, accommodation unit, number of siblings, athletes in family, participation in international competition and being called to national team. As a result, it was determined that the social identity levels of the participants increased their prosocial behaviors and decreased their antisocial behaviors.