Tez No İndirme Tez Künye Durumu
150408 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Akseki ilçesinin turizm ve rekreasyon potansiyelinin peyzaj planlama ilkeleri doğrultusunda belirlenmesi / Assessment of recreational potentialy by using landscape planning metods in Akseki distirct
Yazar:CENK BAYTEKİN
Danışman: Y.DOÇ.DR. SİBEL MANSUROĞLU
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı
Konu:Peyzaj Mimarlığı = Landscape Architecture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
120 s.
ÖZET AKSEKİ İLÇESİNİN TURİZM VE REKREASYON POTANSİYELİNİN PEYZAJ PLANLAMA İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA BELİRLENMESİ Cenk BAYTEKİN Yüksek lisans Tezi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sibel MANSUROĞLU Ekim 2004, 111 Sayfa Ülkemizin turizm merkezi olan Antalya'nın Akseki ilçesinde yürütülen bu çalışmanın amacı, peyzaj planlama ilkeleri doğrultusunda turizm ve rekreasyon için uygun alanların belirlenmesidir. Çalışma, alanın doğal yapısı, mevcut alan kullanımları ve sosyo-ekonomik özelliklerin saptanması, elde edilen verilerin sentezi ile potansiyel turizm ve rekreasyon alanlarının ortaya konulması aşamalarını içermektedir. Alanların saptanmasında doğal, kültürel ve sosyal özelliklerinin detaylı bir envanteri çıkartılmıştır. Uygun görülen aktiviteler (köy/çiftlik ziyaretleri, dağcılık, mağaracılık, fotoğrafçılık, avcılık, kayak, kampçılık, botanik gezileri ve fauna izleme) arasından dağcılık kapsamındaki doğa yürüyüşleri ve kaya tırmanışları için bir örnekleme çalışması yapılmıştır. Daha sonra alanın mevcut olanakları da değerlendirilerek potansiyel turizm ve rekreasyon alanları haritasına ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda turizm ve rekreasyon faaliyetleri için kullanılabileceği düşünülen 23 mağara, 8 yayla, 6 köy/çiftlik, 3 günübirlik rekreasyon alanı tespit edilmiş ve harita üzerinde işaretlenmiştir. Ayrıca yapılan uygunluk analizi sonucunda 420.32 km2 alanın doğa yürüyüşleri, 76.71 km2 alanın ise kaya tırmanışları için çok uygun özellikler taşıdığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan yöntem ve yaklaşımın Antalya'nın turizm çeşitliliğine katkı sağlayacak, Akseki'ye benzer özelliklere sahip ilçeler için bir model oluşturacağı düşünülmektedir. ANAHTAR KELİMELER: Turizm, rekreasyon potansiyeli, peyzaj planlama, Akseki, Antalya JÜRİ: Yrd. Doç Dr. Sibel MANSUROĞLU (Danışman) Doç. Dr. Zerrin SÖĞÜT Doç. Dr. Veli ORTAÇEŞME
ABSTRACT ASSESMENT OF RECREATIONAL POTENTIAL BY USING LANDSCAPE PLANNING METODS IN AKSEKİ DISTIRCT CenkBAYTEKİN M.Sc. in Landscape Architecture Adviser: Asisst. Prof. Dr. Sibel MANSURO?LU October, 2004, 111 Pages The aim of this research which is conducted within the administrative boundaries of Akseki district in Antalya, which has a great importance for tourism in Turkey, is to determine suitable areas for tourism and recreation by using landscape planning methods. The study has been carried out in three steps. These are; 1) Determination of the structure for natural areas, current land uses, social and economic features, 2) Synthesis of data obtained and 3) Determination of potential tourism and recreation areas. After choosing the activities in general (village/ranch visits, mountaineering, skiing, camping, botanical trips and fauna watching), a sample analysis for suitability mapping had been done and very suitable areas for hiking/trekking and rock climbing activities selected. In conclusion, 23 caves, 8 plateau, 6 villages with regional features and 3 recreation areas for daily usage had been defined. Also the results of the suitability analysis pointed out and marked in the map with other activities. According to analysis, 420.32 km2 for trekking, 76.71 km2 for rock climbing had been found very suitable. This study point out the potential areas as alternative to coastal tourism in Antalya and have developed a recreational planning model that can be used for other districts such as Elmalı, Korkuteli and İbradı having similar characteristics to Akseki. KEY WORDS: Tourism, recreational potential, landscape planning, Akseki, Antalya COMMITTEE: Assist. Prof. Dr. Sibel MANSURO?LU (Adviser) Assoc. Prof. Dr. Zerrin SÖ?ÜT Assoc. Prof. Dr. Veli ORTAÇEŞME