Tez No İndirme Tez Künye Durumu
223983
Altı sigma ve istatistiksel uygulamaları / Six sigma and statistical tools
Yazar:HÜRMÜZ MİNE KURT
Danışman: DR. BÜLENT CERİT
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Mühendislik Yönetimi Bilim Dalı
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Dizin:Altı sigma yöntemi = Six sigma method ; İstatistiksel yöntemler = Statistical methods
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
110 s.
Küreselleşen dünya ekonomisinde, gittikçe artan rekabet ortamında verimliliği artırmayı temel hedeflerinden biri olarak seçmeyen şirketlerin, uzun vadede ayakta kalabilmeleri ve rekabet edebilmeleri oldukça zorlaşacaktır. Altı Sigma yönetim sistemi, üretimden insan kaynakları yönetimine, finanstan pazarlamaya, şirketlerin her türlü sürecini daha verimli hale getirmektedir. Son yıllarda iş çevrelerinde sık sık adı duyulan Altı Sigma, günümüzde işletmeler tarafından her alanda uygulanması arzulanan bir plânlama, yönetim ve kontrol aracı haline gelmiştir. Altı Sigma, diğer birçok sistemle bütünleşik hâle gelmiş, temel yönetim araçları arasında yerini almayı başarmıştır. Bu tez; Altı Sigma ile ilgili detaylı bir içeriğe sahip olup, Altı Sigma'nın istatistiksel uygulama araçları üzerinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca, gerçek bir işletme uygulamasına yer verilmiştir.Birinci bölümde, Altı Sigma kavramı ele alınmış, Altı Sigma'nın tarihsel gelişimi incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde Altı Sigma'nın yararlarından, müşteri ve süreç kavramından, Altı Sigma'nın geleceğinden bahsedilmiştir.Tezin ikinci bölümünde, Altı Sigma uygulama metodolojisinden bahsedilmiş ve Altı Sigma uygulamalarının tanımlama, ölçme, analiz, iyileştirme ve kontrol aşamalarına yer verilmiştir.Üçüncü bölümde, Altı Sigma organizasyon yapısı anlatılmıştır.Tezin dördüncü bölümünde Altı Sigma uygulamalarındaki başarı faktörlerinden bahsedilmiştir.Tezin beşinci bölümünde, Altı Sigma uygulama araçları incelenmiştir. Bu bölümde detaylı olarak istatistiksel araçlar incelenmiş, bu araçlar değişik uygulama örnekleriyle zenginleştirilmiştir.Altıncı bölüm, uygulama kısmına ayrılmıştır. Bu kısımda şirketin genel bir tanıtımı yapılmış, şirkette uygulanan Altı Sigma örneklerinden bahsedilmiştir.Son bölüm olan yedinci bölümde ise, elde edilen sonuçlar paylaşılmıştır.
In today?s global world, it is difficult for companies to survive in long term and compete who do not choose increasing efficiency as a vital goal. Six Sigma management systems, brings efficiency to each process such as production, human resources, finance, marketing and so on. Six Sigma has been a desired planning, execution and control tool for companies in business environment in the last years. Six Sigma has been integrated with many other systems and has taken its place among fundamental management tools. That thesis includes a detailed content regarding Six Sigma System and it has been focused on statistical implementation tools. Moreover, a real company implementation has been considered in the study.In the first section, Six Sigma topic has been studied. Historical improvement of Six Sigma has been told. Additionally, objectives and benefits of Six Sigma, customer and process concepts and future of Six Sigma have been discussed.In the second section of the study, Six Sigma implementation methodology, its steps such as define, measure, analyze, improve, control have been defined.In the third section, Six Sigma organizational structuring has been discussed.In the forth section, success factors in Six Sigma implementation have been studied.In the fifth section, Six Sigma Implementation Tools have been defined. In this section, statistical tools have been studied in detail and those tools have been enriched with different implementation tool samples.Sixth section is about implementation of the thesis. In this section, the company has been introduced. Additionally, implementation of Six Sigma in the company has been discussed.In final section, obtained results have been shared.