Tez No İndirme Tez Künye Durumu
230660
Elit düzeydeki alp disiplini kayakçilarda dengenin performans üzerine etkisi / Elite grade alpina skiiers performance the effect on balance
Yazar:SERHAT AKTAŞ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. SERKAN HAZAR
Yer Bilgisi: Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
Konu:Spor = Sports
Dizin:Denge = Equilibrium
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
65 s.
Bu çalışmada, elit düzeydeki alp disiplini kayakçılarında dengenin performans üzerine etkisini incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, sağlık sorunu bulunmayan, branşlarında aktif sporculuk yapan 16 ?24 yaşlar arası 30 elit düzeyde erkek milli alınmıştır. Çalışmaya katılan kayakçılar tesadüfî yöntemle rastgele seçilmiş olup 15 kayakçıdan kontrol grubu, 15 kayakçıdan ise deney grubu olmak üzere iki ayrı grup oluşturulmuştur. Deney grubuna normal kayaklı antrenmanların yanı sıra, 6 haftalık kayaklı ve kayaksız olmak üzere çeşitli denge antrenmanları yaptırılmıştır. Çalışmaya katılan tüm kayakçıların 6 haftalık çalışma programı başında, 3 hafta sonrasında ve program bitiminde olmak üzere antrenmanlardan sonra yorgun bir haldeyken denge 1, denge 2, denge 3, olmak üzere toplam 3 denge testi uygulanmıştır. Yapılan bu denge testleri sonuçları 2007 ve 2008 kayak sezonu içerisinde Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen alp disiplini kayak yarışmalardaki derecelerinin (10 yarış) yarışma performans puanlarına dönüştürülmesiyle elde edilen ortalama puanlarla karşılaştırılmış ve aralarındaki fark araştırılmıştır. İstatistik analizi Spss 16 programında gruplar arası anlamlılık düzeyi için İndepent test, gruplar içi anlamlılık düzeyi için Paired T. test ve Anova testleri kullanılmıştır. Farkın anlamlılığı için P< 0,05- 0,01 seviyesi kabul edilmiştir. Gurup içi yapılan karşılaştırmalarda, deney ve kontrol gurubunda bulunan kayakçıların denge testleri arasında istatistiksel yönden anlamlı farklılıklar bulunmuş olup yapılan denge antrenmanları sonucunda deney gurubundaki kayakçıların denge performanslarında daha yüksek ve hızlı artış olduğu görülmektedir. Grup içi 2007 ve 2008 performans puanları karşılaştırmalarında, kontrol ve deney grubunda bulunan kayakçıların performans puanları arasında istatistiksel yönden anlamlı farklılık bulunmamıştır ama yarışma performans puan ortalamalarına göre deney grubun da bulunan kayakçıların performans puanları arasında olumlu yönde bir artış olduğu görülmektedir. Gruplar arası yapılan karşılaştırmalarda, deney ve kontrol grubu kayakçılarının denge 1 değerleri haricinde denge 2 ve denge 3 test değerleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmesine rağmen 2007 ve 2008 yılı yarışma performans puanları arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Sonuç olarak deney grubunda bulunan kayakçıların, yarış puanları ortalamasının kontrol grubunda bulunan kayakçılarınkinden yüksek olması denge antrenmanlarının performans üzerinde olumlu yönden etkili olduğu söylenebilir.Anahtar kelimeler: Alp disiplini kayağı, Performans, Denge egzersizleri
In this study, it is aimed to analyze and evaluate the effect of the balance on performance for alpina discipline skiers. 30 elite male skiers between 16 and 24 years who heve no health problem and are active sportmen were analyzed in this study. The skiers, joined the study were selected accidental and two different group were composed, 15 skiers were control group and 15 skiers were experiment group. Normal skiing trainnig and balance trainning which were whith skiers and nonskies for six weeks, were made for the experiment group. At the beginning of the 6 weekly trainning program and after the training, balance 1, balance 2, balance 3, totally 2 tests were applied when all skiers were obtain by transforming the scors of the races made in 2007 and 2008 by Turkish Ski Federation to the performance points. Independence test fort he meaning level between the groups in the analysis inter-group. Fort he meaning of the difference level of P< 0,05- 0,01 were accepted. During the inter-group comperaments meaningful statical differences were accepted between the balance tests of the skiers in the experiment and control group and it was noticed that more higt and fast raise were on the balance performance of the skiers in the experiment group. The meaningful statical difference was not noticed between the performance scors of the skiers in the control and experiment groups at the comperaments of inter-group 2007 and 2008 performance scors, but the positive rase in the performance af the skiers in the experiment group were noticed according to the race performance scors. Although meaningful differences of the balance 2, balance 3 test values, except balance 1, of the skiers in the control and experiment groups were notice during the comperraments made between group, meaningful difference between 2007- 2008 race performance scors were not noticed. Finally, the fact that the average of the race scors of the skiers in the experiment group are more high than the control group, it can be said that the balance trainnigs have positive effect on performance scors.Key Words: Alpina Discipline Skiing, Performance, Balance Trainnigs