Tez No İndirme Tez Künye Durumu
501566
Mizah dergilerinde eşcinsel bireylerin temsili: Uykusuz dergisi örneği / Representation of homosexuals in humor magazines: The example of Uykusuz
Yazar:NAGİHAN ÜNLÜ KARATAŞ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ EMEL ARIK
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Ana Bilim Dalı
Konu:Gazetecilik = Journalism
Dizin:Cinsel kimlik = Gender identity ; Dergiler = Magazines ; Eş cinsellik = Homosexuality ; Mizah dergisi = Mizah journal ; Uykusuz dergisi = Uykusuz magazine
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
95 s.
'Mizah Dergilerinde Eşcinsel Bireylerin Temsili: Uykusuz Dergisi Örneği' isimli bu tez çalışması, mizah ve kimlik kavramları ekseninde, eşcinsellerin Türkiye'nin en yüksek tirajlı mizah dergisi Uykusuz'da nasıl temsil edildiklerini tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. 2007 yılından bu yana yayın hayatına devam eden derginin, Ağustos 2014 ile Ağustos 2016 tarihleri arasındaki yirmi dört sayısı incelenmiş, tespit edilen eşcinseller ve eşcinsellik kimliği ile ilgili otuz dokuz karikatürden yirmi iki tanesi göstergebilimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Görünenin ötesinde görünmeyen anlamları ortaya koymak adına uygulanan göstergebilimsel araştırma yöntemi, eşcinsel bireyleri konu alan karikatürlerin hangi gösteren, gösterilen ve gösterge ögelerine sahip olduklarını, düz ve yan anlam katmanlarında okuyucuya neler anlattıklarını ve hangi mitsel ögeleri barındırdıklarını ortaya koymak amacıyla kullanılmıştır. Araştırma sonunda, eşcinsellerin ve eşcinselliğin ele alınış biçimine bakılarak, Uykusuz dergisinin egemen toplumsal cinsiyet kalıplarını meşrulaştırdığı sonucuna ulaşılmış ve derginin muhalif duruşunun ardında eşcinsellere karşı alaycı bir tutum sergilediği ve bu perspektifi okuyucuya aktardığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Mizah, Kimlik, Eşcinsellik, Uykusuz Dergisi, Göstergebilim
This thesis study titled as Representation of Homosexuals in Humor Magazines: The Example of Uykusuz, is built on the axis of humor and identity concepts to determine how homosexuals are represented in the Uykusuz; the most popular humor magazine in Turkey. Twenty-four different issues of the Uykusuz, which has been in circulation since 2007, published between August 2014 and August 2016 are examined. Twenty-two of the thirty-nine cartoons related to homosexuals and homosexuality are analyzed by the method of semiotics analysis. Semiotic analysis that helps to reveal what lies beyond behind the curtain of apparent is used in this study to show which signs and signifiers have these caricatures, as much as to understand what is signified. In addition, the study is focused on which messages are given by these caricatures in the level of denotations and connotations and what kind of mythical contents they contain. At the end of the study, looking at the way of homosexuals and homosexuality are presented, the result of the Uykusuz magazine legitimized the dominant gender stereotypes, was reached. Furthermore, it is found that the magazine displayed a cynical/mocking attitude towards homosexuals takes place beyond its critical approach against established values and transferred this perspective to the reader. Keywords: Humor, Identity, Homosexuality, Uykusuz Magazine, Semiology