Tez No İndirme Tez Künye Durumu
347327
A critical inquiry into the demarcation of logical constants / Mantıksal sabitlerin ayrımı üzerine eleştirel bir araştırma
Yazar:TANKUT BEYGU
Danışman: PROF. DR. TEO GRUNBERG
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Ana Bilim Dalı
Konu:Felsefe = Philosophy
Dizin:Eleştiri = Criticism ; Felsefe = Philosophy ; Mantıksal düşünme = Logical reasoning ; Mantıksal sabitler = Logical constants
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2013
208 s.
Bu tez, başlıca önerişlerin eleştirisi üzerinden, mantıksal sabitlerin ayrımı sorununun daha ileri araştırılması için elverişli bir metodolojik çatı kurmayı amaçlamaktadır.Mantıksal sabitler, mantığın özsel değerleri olan zorunluluk, normatiflik ve formalliği garanti edecek şekilde karakterize edilmelidirler. Önerilen çatı geçerliliğe olan ilişkisini göz önüne alarak, formalliği merkeze almakta, zorunluluğu ve normatifliği formalliğe başvurarak kurmaktadır. Mantıksal sabitlik, mantıksal form üzrindeki koşulları ve kısıtlamaları incelemek için mantıksallığa ve sabitliğe çözümlenmiştir. Bunların belirlenmesi için dilin yansımalı özerkliğinin odakta olduğu Wittgensteincıl dil görüşü benimsenmiştir. Dilin özekliği mantıksal formun varoluşsalolarak bu özerlik tarafından sunulan olanaklarda temellendiğini gösteren bir görüş açısı sağlar.Gentzen'in doğal dedüksiyon ve ardışıklık (sequent) sistemleri mantıksallığın ve sabitliğin formalleştirme ile olan ilişkilerini tartışmak için uygun perspektifler olarak alınmıştır. Mantıksal sabitler, ortaya çıkan form içerik açısından steril ve çıkarım içeriğine göre semantik olarak etkisiz olacak şekilde belirlenmelidir. Mantıksal formdaki uyum koşullarına ek olarak, karşılıklı uyumsuzluk koşulu önerilmiştir. Analitik ve gramatik doğrular mantıksal form üzerinde sınırlamalar olarak görülmektedir. Elde edilen bir sunuç korunum koşulunun mantıksal form için ilgisiz olduğudur.Önerilen çatı metodolojik çoğulculuğu mantıksallığa bir araştırma olarak kapsamaktadır.Tez, formal koşullara ve gramatik (Wittgensteincıl anlamda) sınırlamara ilişkin iki-boyutlu bir araştıma programı önermektedir.Anahtar Kelimeler: Mantıksal Sabitler, Dilin Özerkliği, Uyum, Mantıksal Çoğulculuk
The dissertation aims to set out a methodological framework conducive to further research into the demarcation problem of logical constants through a critical examination of the principal proposals for the problem.Logical constants should be characterised so as the essential values of logic, i.e., necessity, normativity and formality, are secured. Formality is central to the proposed framework in consideration of its relation to validity; necessity and normativity are established with reference to formality. Logical constanthood is analysed into logicality and constanthood to explore the conditions and constraints on logical form. On the purpose of their determination, a Wittgensteinian stance is endorsed, focusing on the view of language as a reflexive autonomous realm. The autonomy of language unfolds a specific viewpoint that indicates that logical form is existentially grounded in the possibilities presented by the autonomy.Gentzen?s natural deduction and sequent calculi are adopted as the proper perspectives to discuss the relations of logicality and constanthood to formalisation. Logical constants are required to be fixed so that the resultant logical form is sterile of content and semantically inert with respect to argument content. In addition to the conditions of harmony in logical form, mutual disharmony is introduced. Analytic and grammatical truths are specified as constraints to logical form. In particular, the conservativeness condition is found to be irrelevant to logical form.The framework incorporates methodological pluralism as a probe into the understanding of logicality.The dissertation suggests a bidimensional programme of research related to formal conditions and the Wittgensteinian grammatical constraints.Keywords: Logical Constants, Autonomy of Language, Harmony, Logical Pluralism