Tez No İndirme Tez Künye Durumu
592100
İslam Hukukunda koruyucu aile -mukayeseli bir çalışma / Foster family in Islamic Law: A comparative study
Yazar:REYHAN KALELİ
Danışman: PROF. DR. MUSTAFA YILDIRIM
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / İslam Hukuku Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Karşılaştırmalı hukuk = Comparative law ; Koruyucu aile = Foster family ; İslam hukuku = Islamic law
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
106 s.
Sağ ve tam doğduğu andan itibaren, zengin- fakir, suçlu-suçsuz, sağlıklı-engelli, kimseli- kimsesiz ayrımı yapmadan bütün çocuklar reşit oluncaya kadar bakım ve gözetime muhtaçtır. Bu ilgi ve şefkatin gösterilebileceği en uygun yer aile ortamıdır. Ancak savaşlar, afetler, kıtlık, hastalık, ölüm, göç gibi nedenlerle birçok çocuk aile ortamından bazen de tüm yakınlarından ayrı yaşamak durumunda kalabilmektedir. Peki bu durumlarda çocuğun bakım ve gözetimi nasıl sağlanacaktır? İslam Hukuku bu konuya nasıl bir çözüm getirmiştir? Günümüzde menfi yönleri tespit edilen kurum bakımı yerine, koruyucu aile uygulaması ön plana çıkmaktadır. Ancak koruyucu aile uygulamasının toplumumuzda daha derin bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Çocuklara haklarını çok erken çağlarda vermiş olan İslam Hukuku'nun klasik anlayışında koruyucu aile, kavram olarak yer almasa da fiili olarak uygulamada görülmektedir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ve Sünnet'teki uygulamalar bize göstermektedir ki çocuğun sağlıklı gelişimi için en uygun yer, bir aile ortamıdır. Osmanlılar döneminde de bu sorun ihmal edilmemiş, koruyucu aile benzeri uygulamalar toplum tarafından benimsenmiştir.
From the moment of complete and alive birth, all kids rich and poor, healthy and unhealthy, innocent and criminal, orphan or with parents they all need care and oversight until they become adults. Most viable condition for this compassion and care is family. But for various reasons like wars, famine, disasters, disease, migration or death, children sometimes have to live without their families. So how this children should be looked after? How Islamic law solves this problem? Nowadays rather than institutional care, foster families looks like a better solution. But foster families should be looked after more deeply and carefully in our society. Even though foster families isn't in the Islamic law as a concept it is scattered throughout the practice. Verses in the Quran, Sunnah and practice shows us most appropriate place is with the families. This problem wasn't ignored in the Ottoman Empire and they found various solutions like foster families.