Tez No İndirme Tez Künye Durumu
427088
Acil servise gelen ve akut böbrek yetmezliği tespit edilen hastaların analizi / The analyze of patients admitted to the emergency department with acute renal failure
Yazar:NEŞE KARSLIOĞLU
Danışman: DOÇ. DR. IŞIL BAVUNOĞLU
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Acil Tıp Ana Bilim Dalı
Konu:İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid
Dizin:Acil servis-hastane = Emergency service-hospital ; Acil tıp = Emergency medicine ; Böbrek = Kidney ; Böbrek hastalıkları = Kidney diseases ; Böbrek yetmezliği-akut = Kidney failure-acute ; Hastalar = Patients
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2013
54 s.
Amaç: Çalışmamızın amacı çeşitli şikayetlerle İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi acil dahiliye ünitesine başvuran ve yapılan tetkikleri neticesinde akut böbrek yetmezliği tespit edilen hastaların analizini yapmaktır. Gereç ve Yöntem:Acil Servise 01.09.2012-31.08.2013 tarihler arasında çeşitli şikeyetlerle başvuran ve yapılan rutin tetkikleri neticesinde akut böbrek yetmezliği tespit edilen 18 yaş üzerindeki 295 hasta ileriye dönük olarak incelendi.Çalışmaya 18 yaş altındaki hastalar, acil travma ve acil cerrahi birimlerindeki hastalar dahil edilmedi. İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007&PASS (Power Analysis and Sample Size) 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı. Anlamlılık p<0,01 ve p<0,05 düzeylerinde değerlendirildi. Bulgular:Olguların %57,2'si erkek, %42,8'i kadın olup yaş ortalaması 57,05±9,91 yıldır. %58,3'ünde hipertansiyon, %53,6'sında malignite %39,9'unda diyabet, görülmektedir. %51,4'ünün başvuru nedeni kardiovasküler şikayetler, %47,8'inin nonspesifik şikayetler %40,3'ünün enfeksiyöz şikayetlerdir. Üre ölçümleri ortalama 82,97±46,84 mg/dL'dir.Kreatin ölçümleri ortalama 3,28±2,21 mg/dL 'dir. %41'i prerenal, %20,5'i renal ve %38,5'i postrenaldir. Olguların % 35,8'inde dehidratasyon, %17,3'ünde nefrotoksik ilaç kullanımı bulunmakta %62,9'unda araya giren enfeksiyon tablosu gözlenmekte ve %7,6'sında diyaliz ihtiyacı bulunmaktadır.Hastanede kalış süreleri ortalama 49,73±34,12 saattir.%24,8'i taburcu olurken, %75,2'sinde yatırılarak gözlem altına alınmıştır. Sonuç:Olgularımızın demografik verileri literatürle uyumlu bulunmuştur.Ayrıca, olgularımızın acil servise en sık kardiyovasküler şikayetlerle başvurduğu ve hipertansiyonun ABY'de, KBY zemininde gelişen ABY'ye oranla daha fazla saptandığı gözlenmiştir. Prerenal ABY olgularının daha kısa sürede taburcu olurken, KBY zemininde akut yetmezlik, konjestif kalp yetmezliği ve malignite gibi komorbid hastalıkların varlığının acil serviste kalış süresini uzattığı saptanmıştır. Eşlik eden hastalıklardan, özellikle malignitelerin fazlalığı, postrenal yetmezlik olgularımızın, literatür verilerinden daha yüksek olmasına da yol açmıştır. Anahtar Kelimeler: Akut böbrek yetmezliği, acil servis, analiz
ABSTRACT Objective: The aim of our study is to analyze the patients presented to the emergency department of Internal Medicine of I.U.Cerrahpasa Medical Faculty with various complaints and determined to have acute renal failure in consequence of performing tests. Materials and Methods: Patients (n=295) presented to the emergency department with various complaints between 01.09.2012 and 31.08.2013 were investigated prospectively. The patients younger than 18 years of age, the patients at the emergency trauma or surgery unit were not included in the study. NCSS2007&PASS2008 Statistical Software (Utah,USA) program was used for the statistical analysis. Significance was evaluated at the levels of p<0,01 and p<0,05. Results: Males and females are 57,2% and 42,8% respectively. The mean age was 57,05±9,91 years. Hypertension was observed in 58,3%, diabetes in 39,9%, malignancy in 53,6%. The presenting complaints were: 51,4% cardiovascular, 40,3% infectious, 29,5% gastrointestinal and 47,8% nonspecific. The mean urea and creatinine measurements were 82,97±46,84 mg/dL and 3,28±2,21 mg/dL respectively. Prerenal, renal and postrenal patients were 41,0%, 20,5%, 38,5% respectively. Patients who had dehydration was 35,8%, 17,3% had a history of nephrotoxic medication use, 62,9% had intercurrent infection and 7,6% had need for dialysis. The mean hospitalization period was 49,73±34,12 hours. While 24,8% of the cases were discharged, 75,2% were kept under observation. Conclusion: Demographic data of our cases were consistent with the literature. Cases presented to the emergency department most commonly with cardiovascular complaints. Hypertension in ARF was higher than hypertension in AoCRF. While ARF cases were discharged earlier, presence of comorbid diseases prolonged the length of stay. Excessiveness of comorbid diseases, particularly malignancy, caused to determine our cases with postrenal failure to be higher than the literature data. Key Words: Acute renal failure, emergency department, analysis