Tez No İndirme Tez Künye Durumu
526264
A critical analysis of Turkish left's interpretation of the world order and Turkish foreign policy / Türkiye solunun Türk dış politikası ve dünya düzenini yorumlamasının eleştirel bir analizi
Yazar:CAN BERK
Danışman: PROF. DR. HÜSEYİN BAĞCI ; PROF. DR. FARUK YALVAÇ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
Konu:Uluslararası İlişkiler = International Relations
Dizin:Dünya düzeni = World order ; Sol ideolojiler = Left ideologies ; Sosyalist hareketler = Socialist movements ; Türk dış politikası = Turkish foreign policy ; Uluslararası politika = International policy
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2018
450 s.
Bu tez, Türkiye sosyalist hareketinin İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan yeni dünya düzeni ve Türk dış politikasındaki paradigma değişimlerine ilişkin yorumlarının "birincil kaynakları" esas alan eleştirel bir analizini sunar. Bu tez, ayrıca, sosyalist gruplarca benimsenen kuramsal çerçeveler ile Uluslararası İlişkiler teorileri arasındaki ilişkiyi, onların kuramsal çerçevelerinin meta-teoretik temelini araştırır. Tezin temel savı Türk solunun analizlerine çoğu kez gerçekçi (realist) varsayımların hâkim olduğu ve bu analizlerde bir pozitivist eğilim bulunduğu şeklindedir. Tez şunu sonuca ulaşmıştır ki Marksizmin uluslararası ilişkiler ve dış politika analizi için bir kuramsal çerçeve geliştirmedeki yetersizliği nedeniyle bu çalışmada incelenen sol gruplar araştırma konusunu açıklarken gerçekçi (realist) varsayımlara başvurmuştur. Türk dış politikasının analizine birtakım anlayış sunmakla beraber analitik çerçevelerinde saklı hâkim gerçekçi (realist) varsayımlar kendi tarihsel materyalist duruşlarıyla tamamen zıt bir şekilde devlet merkezci milliyetçi bir tutumun üretimi ile sonuçlanmıştır. Gerçekçi (realist) terimleri eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutmaksızın kullanmaları bu durumun kanıtıdır. Kuramsal çerçevelerinde bulunan "gerçekçi (realist) uğrak"ın bir yansıması olarak bunların meta-teoretik tutumları pozitivist ontoloji ve epistemolojinin izini taşır.
This thesis offers a critical analysis of how Turkey's socialist movement interpreted "the post-war world order and paradigm shifts in the foreign policy of Turkey" between 1945 and 1980 by mainly basing on "primary sources". The thesis also explores the relationships between socialist groups' theoretical frameworks and IR theories and the meta-theoretical bases of their theoretical frameworks. The main argument is that Turkish leftists' analyses were dominated for the most part by realist assumptions and tended towards a positivist ontology and epistemology. The thesis reaches the conclusion that the leftist groups under analysis employed realist assumptions to account for the explanandum mainly because of Marxism's inability to advance a theoretical framework for analysis of international relations and foreign policy. It was seen that despite offering some insight into Turkish foreign policy analysis, the prevailing realist assumptions embedded in their analytical frameworks resulted in the production of a state-centric nationalist stance which stood in complete opposition to their historical materialist position. This is evident from their use of the well-known realist terms without subjecting them to critical consideration. As a reflection of a "realist moment" in their theoretical framework, their meta-theoretical stance bears the stamp of positivist ontology and epistemology.