Tez No İndirme Tez Künye Durumu
131990 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Akut myokard infarktüsü geçirmiş hastalarda izlenen reverse redistribüsyonun Tc-99m MIBI gated SPECT ile değerlendirilmesi / The assessment of reverse redistribution with Tc-99m MIBI gated SPECT in patients with acute myocardial infarction
Yazar:ELGİN KANIK ÖZKAN
Danışman: PROF.DR. GÜNER ERBAY
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı
Konu:Radyoloji ve Nükleer Tıp = Radiology and Nuclear Medicine
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2003
59 s.
AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜ GEÇİRMİŞ HASTALARDA İZLENEN REVERSE REDİSTRİBÜSYONUN Tc-99m MIBÎ GATED SPECT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Bu çalışmada akut myokard infarktüsünü (AMI) takiben trombolitik ya da primer PTCA (perkütan transluminal koroner anjioplasti) ile başarılı reperfüzyon tedavisi uygulanan olgularda, TI-201 myokard perfiizyon sintigrafisinde (MPS) izlenen reverse redistribüsyon (RR) bulgusunun görülme sıklığı ve bu bulgunun klinik anlamının değerlendirilmesinde Tc-99m MIBI Gated SPECT tekniğinin değeri araştırıldı. Bu amaçla, yaşları 28-81 arasında (ortalama yaş 57.3) ilk kez AMI geçirmiş toplam 23 hasta ( 22 erkek, 1 kadın ) çalışmaya dahil edildi. Bu hastalara ortalama 8. günde TI-201 rest-redistribüsyon MPS ve bunu takiben maksimum bir hafta içerisinde Tc-99m MIBI Gated SPECT uygulandı. Defekt tanımlanan alanlarda fonksiyonel iyileşmenin değerlendirilebilmesi için ortalama 45 gün sonra Tc-99m MIBI Gated SPECT tekrarlandı. TI-201 rest redistribüsyon ve Tc-99m MIBI Gated SPECT görüntülerinin yorumlanmasında sol ventrikül duvarı onyedi segmente bölündü. TI-201 MPS'de radyoaktivitenin bölgesel myokardiyal uptake'ini değerlendirmek için semikantitatif 4-puan skorlama sistemi kullanılarak, reverse redistribüsyonlu (RR),sabit defektli (SD) ve reversible defektli (RD) segmentler belirlendi. Tl- 201 MPS'de belirlenen bu segmentlerin erken (ort. 10 gün) ve geç dönem (ort. 45 gün) Tc-99m MIBI Gated SPECT'ten elde edilen DH (duvar hareketi) ve DK (duvar kalınlaşması) skorları karşılaştırıldı. TI-201 MPS ve Tc-99m Gated SPECT çalışmasının kantitatif değerlendirimi için 4D-MSPECT software 2,01 otomatik kuantifikasyon programı kullanıldı. Tl-201'in bölgesel myokardial uptake'i ve Gated SPECT'ten elde edilen DH 4-puan skorlama sistemi ile değerlendirilirken, DK'ın değerlendirilmesi için 3-puan skorlama sistemi kullanıldı. Istatistiki incelemeler sonucunda, TI-201 ile belirlenen defektif segmentler için erken ve geç dönem DH ve DK skorları arasında anlamlı '' - S - l ¦ " » * İÜk illi ııaşp3i}|A ı-ifarklılık gözlenmedi (p>0.05). Ancak yüzde İyileşme yönünden incelendiğinde DH'daki değişimin literatür ile uyumlu şekilde gruplar arasında farklılık gösterdiği, DK değerlerinin ise eş zamanlı DH ile kıyaslandığında RR'li segmentleri olduğundan daha düşük değerlendirdiği gözlendi. Sonuç olarak, AMI sonrası reperfüzyon tedavisi uygulanan hastalarda TI-201 MPS ile saptanan RR bulgusunun klinik anlamını değerlendirmede, Gated SPECT ile elde edilen DH değerleri kısmen anlamlı bulunmuş ancak DK değerleri anlamlı bulunmamıştır. Bu bulguların ışığında, RR'li segmentlerin Gated SPECT ile değerlendirilmesinin kliniğe anlamlı ek bilgiler sağlayacağı konusunda kesin bir kanıya varılamamıştır.
THE ASSESSMENT OF REVERSE REDISTRIBUTION WITH Tc- 99m MIBI GATED SPECT IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION SUMMARY In this study, the use of Tc-99m MIBI Gated SPECT technique in the assessment of the incidence and clinical value of reverse redistribution (RR) observed in TI-201 myocardial perfusion scintigraphy (MPS) in patients who had undergone successful reperfusion with direct percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) and thrombolytic therapy following acute myocardial infarction (AMI) was evaluated. Twenty three patients (22M and 1F, mean age 57.3) without previous AMI history were included in the study. TI-201 rest-redistribution MPS within 8 days following the onset of AMI and Tc-99m MIBI Gated SPECT within a week following the TI-201 MPS were performed on these patients. The Tc- 99m MIBI Gated SPECT was repeated approximately fourty five days later for a better evaluation of the functional improvement in areas with defined defects. The left ventricle wall was divided into seventeen segments to analyse the TI-201 rest redistribution and Tc-99m MIBI Gated SPECT images. The RR, the persistent defect (PD) and the reversible defect (RD) segments were defined to assess the regional myocardial uptake of radioactivity in TI-201 MPS by using a semiquantitatively four-point scoring system. Early (app. 10days) and late (app. 45 days) wall motion (WM) and wall thickness (WT) scores of these segments obtained from Tc-99m MIBI Gated SPECT were compared. The automatic quantification programme (4DM-SPECT software 2,01) was used for the assessment of TI-201 MPS and Tc-99m MIBI Gated SPECT studies. The regional myokardial uptake of TI-201 and WM obtained from Gated SPECT were evaluated with four-point scoring system whereas three-point scoring system was used for the evaluation of WT.No statistically significant differences were observed (p>0,005) between the early and late period WM and WT scores belonging to the defective segments defined with TI-201.On the other hand percentage improvement in the change of WM differed between the groups in accordance with literature. But WT values underestimated the percentage improvement in RR segments compared to WM in the same period. It is concluded that in the evaluation of clinical value of RR defined with TI-201 MPS in patients who had undergone reperfusion therapy following AMI; WM values obtained with Gated SPECT were partly meaningful but WT values were not reasonable. These findings can not lead us to the conclusion that the evaluation of segments with RR using Gated SPECT may provide additional information to the clinician.