Tez No İndirme Tez Künye Durumu
236228
Alzheimer hastalarında PDGF ve ANG-2 genotiplerinin ve plazma konsantrasyonlarının araştırılması / The investigation of PDGF-BB and ANG-2 genotyping and plasma concentraion in alzheimer disease
Yazar:MUKADDES PALA
Danışman: PROF. DR. NİHAN ERGİNEL ÜNALTUNA
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Genetik Ana Bilim Dalı
Konu:Genetik = Genetics
Dizin:Alzheimer hastalığı = Alzheimer disease ; Anjiopoietin-2 = Angiopoietin-2 ; Genler = Genes ; Genotip = Genotype ; Kan proteinleri = Blood proteins ; Mutasyon = Mutation ; Trombosit kaynaklı büyüme faktörü = Platelet-derived growth factor
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
80 s.
Alzheimer Hastalığı (AH), demansın en sık görülen tipidir. Demans 65 yaşına gelinceye kadar her sekiz kişiden birini etkilemektedir. Dünyada 26 milyon insanın Alzheimer hastası olduğu tahmin edilmektedir.Alzheimer hastalığı, nedeni ya da tedavisi bilinemeyen geri dönüşümsüz beyin hasarlarıyla karakterize ilerleyici bir hastalıktır. Hastalığın semptomları; hafıza kaybı, konfüzyon, yargılama yeteneğinde bozukluklar, kişilik değişiklikleri, dezoriyantasyon ve konuşma yeteneklerindeki kayıplardan oluşmaktadır. Alzheimer hastalarındaki klinik heterojenitenin çevresel faktörler, hastalığa neden olan mutant gen ve modifiye edici genlerin etkileşimi sonucu oluştuğu düşünülmektedir.PDGF-BB ve ANG-2 genotipleri ve plazma düzeyleri arasındaki ilişki AH'da hala bilinmemektedir. Biz, PDGF-BB ve ANG-2 genotipleri ve plazma düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.Protein kodlayan diziler olan PDGF-BB geninin 4. ekzonu, ANG-2 geninin 6. ekzonu Real-time PZR (RT-PCR) yöntemiyle 61 Alzheimer hastasında ve 61 demanslı olmayan kontrol grubunda incelendi. Alzheimer hastası ve kontrol grubunda herhangi bir mutasyon bulunamadı.PDGF-BB ve ANG-2 plazma düzeyleri 52 Alzheimer hastasında Sandwich ELISA yöntemiyle çalışıldı. ANG-2 protein düzeyinde erken ve geç başlangıçlı AH'ları arasında farklılık bulunamadı. PDGF-BB protein düzeyinde erken ve geç başlangıçlı AH'ları arasında anlamlı farklılık bulundu (p<0.006).Anahtar Kelimeler :Alzheimer Hastalığı, Missens mutasyon, Genotipleme, Ang-2 plazma düzeyleri, PDGF-BB plazma düzeyleri,Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 2590
Alzheimer?s disease (AD) is the most frequent type of dementia. Dementia is a condition which affects one in eight people by the time they reach 65 years of age. It is estimated that there are currently 26 million people worldwide with Alzheimer?s disease.Alzheimer?s disease is a progressive, irreversible brain disorder with no known cause or cure. Symptoms of the disease include memory loss, confusion, impaired judgement, personality changes, disorientation and loss of language skills.It?s thought that the clinical heterogeneity in Alzheimer Disease is the cause of interaction between environmental factors and causative and modifying genesThe relationship between the PDGF-BB and ANG-2 genotype and the plasma levels in AD remains unknown. We aimed to determine the association between PDGF BB and ANG-2 genotypes and their plasma levels in AD patients.We therefore, analysed 4th exon of PDGF-BB gene and 6 th exon of ANG-2 gene, including the protein coding sequences using Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) analysis in 61 AD and 61 non-demented control groups. We did not find any mutation in AD and non-demented control group.The plasma protein levels of PDGF-BB and ANG-2 was quantified by sandwich ELISA in 52 AD patients. No significant changes of ANG-2 protein levels were observed between in the early-onset and late -onset AD . There were in a significant changes in the PDGF-BB protein levels between in the early-onset and late -onset AD patients p<0.006).Key Words: Alzheimer disease, Missense mutation, Genotyping, , Ang-2 plasma levels, PDGF-BB plasma levelsThe present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project No. 2590