Tez No İndirme Tez Künye Durumu
216974
A proposed model of safety climate: Contributing factors and consequences / Güvenlik iklimi ile ilgili bir model önerisi: Etkileyen faktörler ve sonuçlar
Yazar:HARİKA YÜCEBİLGİÇ
Danışman: DOÇ.DR. HAYRİYE CANAN SÜMER
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Psikoloji = Psychology ; İşletme = Business Administration
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
126 s.
Bu çalısmanın amacı, bir isyerindeki çalısanların güvenlik iklimi algıları ile emniyet/güvenlik kurallarına uygun davranısları arasındaki iliskiyi inceleyerek güvenlik iklimi ile ilgili bir model önermekti. Buna ek olarak, kadercilik görüsleri ve risk alma/duyum arama egilimlerinin emniyetli davranıslar üzerindeki etkisini incelemekti. Bu degiskenlerin güvenlik iklimi-emniyetli davranıslar iliskisi üzerindeki olası etkileri de ayrıca arastırılmıstır. Üretim sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikada çalısan 185 mavi yakalı çalısandan, güvenlik iklimi algıları, kültürel degerler (kadercilik, bireycilik, hiyerarsi ve esitçilik), kültürel boyutlar (toplulukçuluk, güç aralıgı ve belirsizlikten kaçınma) ve risk alma egilimlerini ölçen anketleri doldurmaları istenmistir. Ayrıca çalısanlardan islerini yaparken güvenlik kuralarına ne kadar uyduklarını ve kullanmaları gereken donanımlardan hangilerini kullandıklarını degerlendirmeleri istenmistir. Güvenlik iklimi algıları çalısanların güvenlik kurallarına ne kadar uyduklarını yordamıstır. Ayrıca, duyum arama egilimleri kullanılan donanımları yordamıstır. Kadercilik görüsleri ile ilgili diger hipotezler desteklenememistir. Ayrıca, toplulukçuluk, güç aralıgı ve belirsizlikten kaçınma degerleri arttıkça, güvenlik iklimi algılarının da olumlulastıgı bulunmustur. Duyum arama egilimleri yüksek olan çalısanların, islerini yaparken kullanmalarıgereken koruyucu donanımların daha azını kullandıkları ve kazaya karısmıs çalısanların karısmayanlara göre risk alma egilimlerinin daha yüksek oldugu bulunmustur. Elde edilen verilerin kuramsal ve uygulamaya yönelik dogurguları ele alınmıstır. Çalısmanın güçlü yönleri ve sınırlılıkları ele alınmıs, ileriki çalısmalar için bazı önerilerde bulunulmustur. Anahtar Kelimeler: syeri güvenlik iklimi, emniyetli davranıslar, kadercilik, risk alma/duyum arama egilimleri
The aim of the present study was to propose a model on safety climate by investigating the relationship between safety climate perceptions of employees and their safety-related behaviors in the workplace. Additionally, effects of fatalism views and risk taking/sensation seeking tendencies on safe behaviors were analyzed. The possible moderating effects of these variables on safety climate-safe behavior relationship were also investigated. A total of 185 blue-collar employees working in a manufacturing firm participated in the study. Participants filled out the questionnaires including scales of safety climate, cultural values (fatalism, individualism, hierarchy, and egaliterianism) and dimensions (collectivism, power distance, and uncertainty avoidance), and risk taking/sensation seeking. The outcome variables included self-report compliance with safety rules and percentage of safety equipment used. Safety climate perceptions predicted compliance with the safety rules. Also, sensation seeking tendencies were found to predict use of protective equipments. The hypothesized relationships concerning fatalism views and moderations were not confirmed in the present study. Furthermore, safety climate perceptions tended to be more positive as collectivism,power distance, and uncertainty avoidance of the employees increased. Sensation seeking tendencies were higher for employees who reported less equipment use. Employees who reported to have had an accident had higher risk taking scores than employees who reported not to have had an accident involvement. The results are discussed with the implications and contributions of the study. Limitations of the study are presented along with some suggestions for future research. Keywords: Safety climate, safety-related behavior, fatalism, risk taking and sensation seeking tendencies.