Tez No İndirme Tez Künye Durumu
231272
1883'ten 2003'e Türk azınlık ressamları ve yapıtları / The Turkish minority artists from 1883 to 2003 and their works of art
Yazar:RİFAT SARIOĞLU
Danışman: PROF. DR. ADNAN TEPECİK
Yer Bilgisi: Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Güzel Sanatlar Ana Bilim Dalı / Resim Bilim Dalı
Konu:Güzel Sanatlar = Fine Arts ; Sanat Tarihi = Art History
Dizin:Realizm = Realism ; Reform = Reform ; Resimler = Pictures ; Ressamlar = Painters ; Sanat = Art ; Sanat akımları = Art trends ; Sanat eğitimi = Art education ; Sanat hareketleri = Art movements ; Sanat tarihi = Art history ; Sanatçılar = Artists
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
118 s.
Azınlık; bir ülkenin içinde, baskın halka mensup olmayan, ancak kendine ait bir kültürü, bütünlüğü olan topluluk demektir. İlk defa ortaçağda kullanılan ?azınlık? kavramı, günümüzde de kullanılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nda azınlık halklar ticari, siyasi, ekonomik, ve sanatsal alanlarda etkin rol oynamıştır. Etkin oldukları sanat alanlarından biri de resim sanatıdır. Araştırmanın amacı Türkiye'deki azınlık ressamlarının 1883'ten 2003'e kadar geçen sürede resim sanatına yapmış oldukları katkıları, yaşantılarının Türk Resim Sanatı'na yansımaları ve yabancı ülkelerde Türk Resim Sanatı'nı temsil etme durumlarını irdelemektir. Ayrıca Sanayi Nefise'den günümüze doğru bu sanatçıların eserlerinin yanında Türk Toplumu ve Devleti'nin azınlık sanatçılarına bakışını da incelemektir. Konuya paralel olarak 20. Yüzyıla doğru Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa'da sosyo-ekonomik durum da incelenmiştir.Araştırmada 1883 yılından 2003 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyetinde yaşamış olan azınlık ressamları hakkında genel bilgiler verilmiş ve bu ressamların Türk Resim Sanatına olan katkıları incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma bu açıdan önemlidir. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada öncelikli olarak 1883'ten itibaren Türk Sanatının gelişimi, batılılaşma süreci ve azınlık sanatçıları hakkında alan yazın taraması yapılmıştır.Araştırmada Osmanlı İmparatorluğu'nda 18. Yüzyıldan günümüze kadar eğitim ve sanat alanında yenileşme hareketleri, devletin ve toplumun azınlık sanatçı ve toplumuna bakışı incelenmiş, toplumsal olayların azınlık sanatçılarına etkileri araştırılmıştır. Türkiye de azınlık sanatçılar her türlü sanatsal faaliyetlerini, özgürce ifade etmekte yurtdışında ülkemizi temsil edip, Türk Milleti adına ödüller kazanmaktadır. Türk sanatçılarla beraber aynı atölyelerde çalışmakta, beraber sergiler açıp etkileşim içinde çalışmalarını sürdürmektedirler.
Minority, is a group in a country not a part of dominant people but they have their own culture and they are a society in unity. The term minority was first used in medieval ages and it is still used today. During the Ottoman reign minorities were active in trade, political, economic and artistic fields. One of these artistic fields in which they are active is painting. The aim of this study is to search the contributions of minority artists to the art of painting in Turkey from 1883 to 2003 and the reflections of their lives to Turkish Art of Painting and the condition of representing Turkish Art of Painting in other countries. Besides, the aim of this study is to search the works of these artists and the view of Turkish society and government against minority artists from Sanayi-i Nefise, the first fine arts faculty, to today. In paralel to this subject, the Ottoman Empire and socio-economic condition in Europe towards 20th Century was also searched.In this research, general information about the minority artists who have lived from 1883 to 2003, during the Ottoman reign and Turkish Republic was given and their contribution to Turkish Art of Painting was tried to be searched. The research is important in this respect. The research is patterned with scooping methodology. In this research one of the qualitative research techniques, half-formed interview technique is used. In the research, there has been a literary field research initially about the development of Turkish Art since 1883, the westernization period and minority artists.In the research, the reform movements about education and art, the perspective of the government and society about minority artists and society, the effects of social incidents to minority artists from 18 th Century during Ottoman reign to today, were searched. In Turkey, the minority artists express their every kind of artistic activities freely and represent our country abroad, and they win awards in the name of Turkish nation. They work in the same workshops together with Turkish artists, they hold exhibitions together and continue their studies in interaction.