Tez No İndirme Tez Künye Durumu
552059
5. sınıf beden eğitimi ve spor öğretim programının uygulama sürecinin incelenmesi: Çoklu durum çalışması örneği / An examination of implementation process of the 5. grade physical education and sport curriculum: Example of multiple case study
Yazar:GONCA EREN
Danışman: DOÇ. DR. DİLEK YALIZ SOLMAZ ; DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLRUBA KÜRÜM YAPICIOĞLU
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Beden eğitimi ve spor dersi = Physical education and sports lesson ; Spor = Sports ; Yapılandırmacı öğrenme = Constructivist learning ; Öğretim programları = Teaching curriculums ; İlköğretim = Primary education ; İlköğretim öğrencileri = Primary education students
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
195 s.
Bu araştırmanın amacı, 5. sınıf beden eğitimi ve spor öğretim programı ile öğretilen program arasındaki uyumun incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden çoklu durum çalışması olarak tasarlanan araştırmanın katılımcıları, 2018-2019 Akademik Yılı güz döneminde, Eskişehir'de iki farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ortaokulda, 5. sınıf beden eğitimi ve spor dersini yürüten, iki beden eğitimi öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda şu dört ana temaya ulaşılmıştır: 1-Öğretim Programının Uygulanması, 2-Derse Yönelik Tutumlar, 3-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve 4-Öğretmenlerin Öz Değerlendirmeleri. Sonuç olarak, öğretmenler başta olmak üzere tüm paydaşların, öğretilen programda etkili oldukları görülmüştür. Karşılaşılan sorunların çözümünde hizmet içi eğitimlerin yaygınlaştırılması, öğretmen eğitimi programlarının gözden geçirilmesi ve paydaşların iş birliğinin sağlanması önerilmektedir. Anahtar Sözcükler: Beden eğitimi ve spor dersi, Öğretim programı, Durum çalışması, Yapılandırmacı yaklaşım, Öğretilen program.
The aim of this study is to investigate the harmony between the 5th grade physical education and sports curriculum and the curriculum in-use in Eskişehir. The participants of the research, which is designed as a multiple case study of qualitative research methods, consists of two physical education teachers who conduct physical education and sports classes at two different socio-economic level secondary schools during the 2018-2019 Academic Year fall semester. In line with the aim of the research, the following four main themes were reached: 1-Application of the curriculum, 2-Attitudes towards physical education course, 3-Problems encountered in practice and 4-Self assessment of teachers. As a result, it was observed that all stakeholders, especially teachers, were effective in the curriculum in-use. It is recommended to disseminate in-service trainings, revise teacher education programs and ensure cooperation of stakeholders in the solution of the problems encountered. Keywords: Physical education and sport class, Curriculum, Case study, Constructivist approach, Curriculum in-use.