Tez No İndirme Tez Künye Durumu
465729
Amerika Birleşik Devletleri' nin soğuk savaş sonrası Karadeniz'e ve çevresine yönelik stratejisinin/politikalarının bölge güvenliğine etkileri / The impacts of the United States of America's strategy/policies towards the Black Sea on regional security after the cold war
Yazar:UĞUR AKTÜRK
Danışman: PROF. DR. BURAK SAMİH GÜLBOY
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
Konu:Uluslararası İlişkiler = International Relations
Dizin:Amerika Birleşik Devletleri = United States of America ; Güvenlik politikaları = Security policies ; Karadeniz = Black Sea ; Karadeniz bölgesi = Black Sea region ; Soğuk savaş = Cold war ; Soğuk savaş sonrası = After the cold war ; Uluslararası güvenlik = International security ; Uluslararası ilişkiler = International relations ; Uluslararası politika = International policy
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2017
599 s.
Soğuk Savaş süresince iki kutuplu uluslararası sistemin sakin, stratejik önemi geri planda ve nispeten güvenli sınır alanlarından biri olan Karadeniz ve çevresi, ABD liderliğindeki Batı'nın, SSCB'ye karşı sürdürdüğü politik, ekonomik, askeri, diplomatik ve ideolojik mücadelesinde üstünlük sağlamasıyla bölgesel ve küresel güçlerin jeopolitik mücadele zemini haline gelmiştir. Karadeniz ve çevresi, Soğuk Savaş sonrası değişime uğrayan stratejik konumu, sahip olduğu doğal kaynaklar ve küresel ekonomiyi etkileyebilecek bir enerji koridoru olması sebepleriyle jeostratejik ve jeopolitik değer artışı yaşamıştır. Karadeniz Havzası yaşadığı değişimin sancıları ve çevresindeki bölgelerin istikrarsızlığı nedeniyle geçmişten gelen ve yeni birçok sorunla karşı karşıya bulunmaktadır. ABD, Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin gereği olarak Karadeniz Havzasında var olmak ve gerektiğinde kuvvet kullanmak yönündeki arayışlarını sürdürmekte, bu çabaları bölgenin güvenliğini etkilemektedir. Anahtar Kelimeler: Soğuk Savaş, ABD, Karadeniz, Karadeniz Bölgesi, Güvenlik,Bölge, Bölgesel Güvenlik, Bölgesel İşbirliği, Enerji
During the Cold War, the Black Sea and its surroundings had strategically background and barely safe border lines as a definition but with the West under the leadership of America has sustained a achieve superiority towards the USSR in political, economical, military, diplomatically and ideological way and that provide the Black Sea as geopolitical tussle centre for global forces. After the Cold War, Black Sea and its surroundings were achieved more geopolitical and geostrategic value for the reason that having natural resources, changing strategic location and having energy corridor that possibly can affect global economy. Black Sea basin had a different kinds of problems either come from the past and present. The USA, still search for the being exist on the Black Sea basin according to National Security Strategy and these searching efforts affect the the security of region. Key words: Cold War, the USA, Black Sea, Black Sea Region, Security, Region,Regional Security, Regional Cooperation, Energy