Tez No İndirme Tez Künye Durumu
104816
16 - 17. yüzyıllarda Osmanlı - Habsburg Anlaşmaları ve uygulamaları / Ottoman - Habsburg Pacts and applies in 16 - 17. centuries
Yazar:YUSUF ALPEREN AYDIN
Danışman: PROF. DR. İDRİS BOSTAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:16. yüzyıl = 16. century ; 17. yüzyıl = 17. century ; Antlaşmalar = Treaties ; Avusturya = Austria ; Habsburglar = Habsburgs ; Osmanlı Devleti = Ottoman State ; Türk-Avusturya ilişkileri = Turkish-Austria relations
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
199 s.
Kanuni Sultan Süleyman devrinde bir cihan imparatorluğu hüviyetini kazanan Osmanlı devleti, Avrupa'da kendine en önemli rakip olarak Habsburg hanedanlığına mensup V. Karl'ın Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'nu buldu. V. Kari ile denizlerde çarpışan Kanuni aynı hanedanlığa mensup olup Avusturya'nın yönetimini elinde bulunduran I. Ferdinand ile de 1526 senesinde Macaristan ın hakimiyeti meselesinde karşı karşıya gelmişti. Bu mücadele süresince Kanuni batıya doğru bir çok sefer düzenlemişti. Fakat rakibinin uzakta bulunması askeri strateji bakımından Kanuni'ye parlak zaferler kazandıramadı. Ama düzenlediği seferler günümüz Avrupa'sının şekillenmesinde büyük rol oynadı. Tezin konusu XVI. asrın bu iki büyük hanedanlığı arasındaki diplomatik faaliyetlerdir. Kanuni'den itibaren her padişah tarafından Avusturya tarafına verilen ahidnâme-i hümâyûnlar ve bunların Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki Mühimme Defterleri taranarak ortaya çıkarılan uygulamaları iki devlet arasındaki siyasî ilişkileri ortaya çıkarmak bakımmdan büyük önem taşımaktadır.
The Ottoman Empire, a universal empire in the period of Sultan Süleyman the Magnificent, started to see the dynasty of Habsburg (The Holly Rome-Germen Empire of the V. Karl) as an important rival in Europe. Sultan Süleyman the Magnificient who fought with V. Karl in the sea, met with I. Ferdinand in the question of Hungarian sovereignty in 1526 too. During these wars, Sultan Süleyman has organized a lot of campaigns towards west. In these wars Kanuni, did not succeed to win in the terms of military strategic because his rival is so far away, but these campaigns played very important role in shaping of modern Europe. Because of this reason the subject of my thesis is about the relationship between the dynaties of Ottoman and Habsburg. For the political relations between these states, the texts of treaties given to Austria since Kanuni and the Mühimme orders consist a very important sources in our thesis.