Tez No İndirme Tez Künye Durumu
291632
1982 Anayasasına göre yargı denetimi dışında bırakılan işlemler ve bu işlemlerin hukuk devleti ilkesi yönünden incelenmesi / The transactions which were left out of the judicial audit in the Constitution of 1982 and examination of these transaction in terms of the state of law principle
Yazar:TEMEL KALELİ
Danışman: DOÇ. DR. MURAT YANIK
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Anayasa 1982 = Constitution 1982 ; Anayasa = Constitution ; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi = European Court Human Rights ; Denetim = Control ; Hukuk devleti = State of law ; Hukuki denetim = Legal rewiew ; Yargı = Judgment ; Yargı kararları = Judicial decisions ; Yargısal denetim = Judical rewiew
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
147 s.
Bu tez çalışmasında, 1982 Anayasası'nda yargı denetimi dışında bırakılan işlemler ile bu işlemlerin hukuk devleti ilkesi yönünden incelemesi yapılmıştır. Anayasa'nın 125. maddesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır denilmiştir. Diğer taraftan ise, Anayasa'nın diğer bazı maddelerinde idarenin bazı eylem ve işlemleri yargı denetimi dışına çıkarılmıştır.1982 Anayasası yürürlüğe girdikten sonra bir çok değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklerin içerisinde, yargı denetimi dışında olan bazı eylem ve işlemlere karşı yargı yolunu açan düzenlemeler de vardır. Yargı denetimi dışında bırakılan idarenin her türlü eylem ve işlemleri, her geçen gün azaltılmakta ve hukuk devletinin bir gereği olarak bu eylem ve işlemlere karşı yargı yolunun açılması sağlanmaktadır. Bu konulara çalışmamızda özel olarak yer verilerek Anayasa değişikliklerin hukuk devleti ilkesi yönünden ayrıca incelemesi yapılmıştır.Son olarak, bu çalışma içerisinde yargı kararları ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) kararlarına da yer verilerek konunun bu yönüyle de tartışılmasına çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Hukuk Devleti, Yargı Denetimi
In this thesis study, the examination of transactions which were left out of the judicial audit in the Constitution of 1982 is performed in terms of the state of law principle. In the 125th article of the Constitution, it is stated that judicial remedy is accessible against all types of activity and transactions of the administration. On the other hand, in the other articles of the Constitution, some activities and transactions of the administration were excluded from the judicial audit.After having been put into force, Constitution of 1982 has had many amendments. Within these amendments, there are also regulations that make the judicial remedy been accessible against some activities and transactions that are out of the judicial audit. Activities and transactions out of the control of judicial audit decrease day by day, and judicial remedy which is against those activities and transactions is ensured by force of State of Law. These matters are specifically discussed in our study.Besides, judicial decisions and decisions of European Court of Human Rights are also stated in this study and the matter is discussed from this point of view as well.Key Words: State of Law, Judicial Audit