Tez No İndirme Tez Künye Durumu
116131 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Genetic algorithm for allocating units in land combat / Kara-kara muharebesinde birim tahsisi için bir genetik algoritma
Yazar:ERGİN ERDEM
Danışman: DOÇ.DR. NUR EVİN ÖZDEMİREL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Dizin:Atama problemi = Assignment problem ; Genetik algoritmalar = Genetic algorithms ; Hedef tahsisi = Target allocation
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
123 s.
oz KARA-KARA MUHAREBESİNDE BİRİM TAHSİSİ İÇİN BİR GENETİK ALGORİTMA Erdem, Ergin Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Nur Evin Özdemirel Eylül 2001,123 Sayfa Bu tezde özel bir atama problemi olan hedef tahsis problemi için bir genetik algoritma geliştirilmiştir. Ele aldığımız hedef tahsis problemi mavi (dost) birimlerin kırmızı (düşman) birimlere, muharebede kullanılan mavi birimlerin silah etkinlik katsayıları toplamını en azlayacak biçimde atanması şeklinde ifade edilebilir. Bu atamalar altında her kırmızı birim için ulaşılması gereken bir zayiat hedefi mevcuttur. Zayiat hedeflerine ulaşılamaması durumunda, ortaya çıkan olurluğu sağlamayan atamaların düzeltilmesi amacıyla bir tamir algoritması geliştirilmiştir. Tamir algoritmasının iki işlevi vardır, ilk işlevi olurluğu sağlayan bir başlangıç popülasyonunun yaratılmasında genetik algoritmaya yardımcı olmaktır, ikinci işlevi ise genetik algoritmanın klasik çaprazlama ve mutasyon operatörleri sonucu olurluğu sağlamayan kromozomların olurluğunun tekrar sağlanmasına çalışmaktır. Genetik algoritma için en iyi parametrelerin bulunması ve genetik algoritmanın çözüm kalitesinin en iyi çözümle karşılaştırılması amacıyla faktoriyel bir deney tasarımı yapılmıştır. IVAnahtar kelimeler: Atama problemleri, genetik algoritmalar, tamir algoritmaları, hedef tahsisi.
ABSTRACT A GENETIC ALGORITHM FOR ALLOCATING UNITS IN LAND COMBAT Erdem, Ergin M.S., Department of Industrial Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nur Evin özdemirel September 2001,123 Pages In this thesis, a genetic algorithm for a special case of the assignment problem, namely the target allocation problem, is developed. Our version of the target allocation problem can be briefly defined as allocating blue (friendly) units to red (enemy) units in combat such that the sum of weapon effectiveness indices of blue units used is minimized. Red units have attrition goals that should be achieved with these allocations. A repair algorithm is developed to eliminate infeasibilities that may occur in attrition goal constraints. There are two functions of the repair algorithm. The first function is to help the genetic algorithm to create a feasible initial population and the second function is to repair the chromosomes that may become infeasible as a result of classical crossover and mutation operators of the genetic algorithm. A full factorial experimental design is carried out to find the best settings for genetic algorithm parameters and to compare solution quality of the algorithm against the optimum solution. Keywords: Assignment problems, genetic algorithms, repair algorithms, target allocation. Ill