Tez No İndirme Tez Künye Durumu
439134
A case study on co-teaching in efl classrooms: Teachers' and directors' perceptions of benefits, challenges and suggestions in workplace relationships / Yabancı dil olarak ingilizce öğretilen sınıflarda partner öğretmenlik sistemi üzerine bir durum çalışması: İş ilişkilerinde faydalar, sorunlar ve öneriler üzerine öğretmenlerin ve yöneticilerin görüşleri
Yazar:PELİN ÇETİN KIRIŞ
Danışman: DR. IŞIL GÜNSELİ KAÇAR
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Okul yöneticileri = School administrators ; Partner öğretmenlik = Teaching partner ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretmen görüşleri = Teacher opinions ; Öğretmenler = Teachers ; İngilizce = English ; İş ilişkileri = Labour relations
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2016
223 s.
Bu durum çalışmasında, İngilizce öğretmenlerinin ve yöneticilerin yabancı dil olarak İngilizce öğretilen sınıflarda partner öğretmenler arasındaki iş ilişkilerinde fark edilen faydalar, sorunlar ve sorunları ve önleme ve çözüm yollarını üzerine tutumları incelenmiştir. Bu çalışma, 2015–1016 akademik yılı bahar döneminde Türkiye'de özel bir üniversitenin İngilizce Hazırlık Programı'nda altı İngilizce öğretmeni ve iki yönetici dahil sekiz katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada kullanılan veriler, sekiz haftalık kur boyunca üç farklı zamanda uygulanan ön görüşmeler, ilerleme görüşmeleri ve yansıma görüşmeleri aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular, partner öğretmenler arasında karşılıklı iş ilişkileri kurmanın İngilizce öğretmenliği alanında profesyonel olarak gelişmeleri, birlik içinde çalışmaları ve problem çözmeleri, iş yükünü ve sorumlulukları paylaşmaları, arkadaşlık kurmaları ve öğretim süreçlerinde motivasyon edinmeleri açısından öğretmenlere bir çok fayda sağladığını göstermektedir. Partner öğretmenler arasında karşılıklı iş ilişkileri kurmanın öğretmenlere sorumsuz öğretmenlerle çalışma, birbiriyle zıt düşen öğretme şekilleri uygulama, iletişim kurmakta zorluk çekme ve öğretim sürecinde motivasyonunu kaybetme gibi belli zorluklar getirdiği de gösterilmektedir. Sorunları önleme ve sorunlarla başa çıkma yöntemleri ile ilgili olarak ise şu stratejiler önerilmektedir: sık iletişim kurmak, birbirine karşı açık ve saygılı olmak, birlik ve uyum içinde çalışmak, kişisel ve ortak sınıfları hakkındaki konuları tartışmak ve önceden planlamak için zaman ayırmak, sorumlulukları eşit paylaşmak, problemleri tartışıp ortak çözümler bulmak, yöneticilerden yardım almak ve küçük problemleri göz ardı etmek.
This case investigated the perceptions of English language teachers and directors on establishing and maintaining workplace relationships between co-teaching partners in English as a Foreign Language (EFL) classrooms considering the perceived benefits and challenges and the strategies to prevent and deal with the challenges. This study was conducted with eight participants including six EFL teachers and two directors in the English Preparatory Program at a private university in Turkey in the spring semester of the 2015-2016 academic year. The data for this study were collected at three different times throughout the eight-week module through the initial interviews, the progress interviews and the reflection interviews. The results of the study indicates that establishing mutual workplace relationships between co-teachers provide many benefits to the teachers for developing professionally in English Language Teaching (ELT), working and solving the problems in collaboration, sharing the workload and responsibilities, establishing friendships, and getting more motivated in teaching. However, it is also indicated that the relationships between co-teachers also provide certain challenges to the teachers including working with irresponsible teachers, having conflicting teaching styles, having difficulties in establishing communication, and losing motivation in teaching. As for the strategies for preventing and dealing with the challenges, the following are suggested: communicating frequently, being open and respectful towards each other, setting routines, working in collaboration, spending time for planning and discussing the personal and classroom-related issues beforehand, sharing the responsibilities equally, discussing the problems and finding mutual solutions, getting help from the administration, and ignoring the minor problems.