Tez No İndirme Tez Künye Durumu
376412
Soru: Bakanlar Kurulunun TBMM tarafından denetim yollarından biri olarak soru önergesi / Question: Parliamentary question; as a means of supervision of the Council of Ministers by the Grand National Assembly of Turkey
Yazar:BATIKAN AKSOY
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ÖMER KESKİNSOY
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı / Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı
Konu:Siyasal Bilimler = Political Science
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
150 s.
Bu çalışma, parlamenter denetimin ve parlamenter denetim yollarından en önemli ve en etkin olanlarından birisi olan soru önergesinin önemini ve demokrasi açısından değerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada, parlamenter denetimin gelişimine ve kavramsal çerçevesine değinilmiş, soru önergesi özelinde ise soru müessesesinin tarihi, Türkiye ve dünya parlamentolarındaki rolü ve önemi, Türkiye'de soru müessesesinin karşılaştığı sorunlar ve etkinleştirilmesi için sunulan çözüm önerileri, yerli ve yabancı literatür özenle taranarak bütüncül bir yaklaşımla ele alınmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergesi, salt teorik bilgilere bağlı kalınmaksızın içerden bir bakışla değerlendirilmiş, bunun yanı sıra dünya üzerindeki on farklı parlamento ele alınarak etkinlik sorununun karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi sağlanmıştır. Soru önergesi, tek imzayla işletilen yegane denetim yolu olması sebebiyle parlamenter denetimi ve saydam/hesap verebilir yönetim anlayışını sağlayan en etkin yöntemlerden biri olması gerekirken uygulamada yaşanan aksaklıklar bu etkinliği azaltmaktadır. Çalışmamız, bu etkinliğe ket vuran noktaların belirlenmesi, giderilmesi ve etkinliğin arttırılması için uygulanacak reçetenin ortaya konulması şeklinde sonuca bağlanmıştır. Anahtar Sözcükler: 1. Parlamento 2. Saydamlık ve Hesap Verebilirlik 3. Parlamenter Denetim 4. Soru Önergesi 5. Etkinlik
This thesis aims to assert the importance and value of parliamentary control and parliamentary questions which is one of the most important and effective means of parliamentary control in terms of democracy. In this study, the development of parliamentary control and its conceptual framework have been mentioned and with regard to parliamentary questions, historical background of the institution of parliamentary questions, its role and importance in Turkish and World parliaments, the problems faced by the institution of Parliamentary questions in Turkey and suggestions to improve and to activate the state of the institution have been covered with an holistic approach having scanned the literature meticulously. Parliamentary questions in the Grand National Assembly of Turkey have been assessed with an intrinsic point of view, without just adhering to mere theoretical knowledge. Furthermore, by discussing ten different parliaments in the world, comparative evaluations of the problem of effectiveness have been provided. Even though Parliamentary question should be one of the most effective methods ensuring the transparency/accountability of governing, as it is the only mean of supervision which is processed with only one signature, malfunctions allay its effectiveness. Our study has been concluded with the determination and removal of the issues allaying the effectiveness and assertion of the formula to enhance the effectiveness. Key Words: 1. Parliament 2. Transparency and Accountability 3. Parliamentary Control 4. Parliamentary Question 5. Effectiveness