Tez No İndirme Tez Künye Durumu
103303 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Alt ve üst birinci ve ikinci büyük azı dişlerinin kanal morfolojileri ve üçüncü büyük azı dişleriyle karşılaştırılmaları / Canal morphologies of maxillary and mandibular first and second molars and comparison of these teeth with maxillary and mandibular third molars
Yazar:MEHMET BAYBORA KAYAHAN
Danışman: PROF.DR. UĞUR ALPAY YIRCALI
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalı
Konu:Diş Hekimliği = Dentistry
Dizin:
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2000
106 s.
92 8.0ZET Bu çalışmada alt ve üst büyük azı dişlerinin kök ve kanal konfigürasyonları ve köklere göre dağılımı incelenmiş, sekiz numaralı dişlerin kendi grupları içinde yapısal farklılıkları ve benzerlikleri ortaya konulmuştur. Araştırmada her azı grubundan 150'şer diş olmak üzere toplam 900 adet diş incelenmiştir. Kökleri, kuronlarından separe ile horizontal yönde ayrılan dişler, önce %5 sodyum hipoklorit solüsyonu içinde bekletilerek organik debristen arındırılmış, sonra akan su ile 2 saat çalkalanmıştır. %5'lik nitrik asit içinde bekletilerek dekalsifiye edilmiş ve tekrar 4 saat süreyle akar su ile çalkalanmıştır. Daha sonra da sırasıyla %80, %90 ve %100 olmak üzere yükselen alkol konsantrasyonlarında bekletilerek dehidrate edilmiştir. Bu işlemleri takiben dişler üç gün süreyle ksilen içinde bekletilerek şeffaflaştırılmıştır. Şeffaflaşan dişlerin içine 22 G'luk enjektörler yardımıyla çini mürekkebi verilerek kök kanalı konfigürasyonları, stereomikroskop (Olympus TR.-X) altında x8 büyütmede incelenmiştir. Dişlerin kök-kanal sistemleri Vertucci sınıflaması göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Beklenilen kök-kanal anatomisinin aksine, üst birinci ve ikinci büyük azı dişlerinin yaklaşık93 %60'ında üç kök ve dört kanal saptanmıştır. Distobukkal kökte ikinci kanal bulunan bir olgu dışında, dördüncü kanal, bu dişlerin meziobukkal köklerinde bulunmuştur. Üst üçüncü büyük azı dişlerinde %65 oranında üç kök ve üç kanal, alt üçüncü büyük azı dişlerinde %5 1 oranında iki kök ve iki kanal bulunmuştur. Geri kalanları belirgin anatomik farklılıklar göstermiştir. Alt birinci ve ikinci büyük azı dişlerinin anatomik konfigürasyonu, genellikle, iki kök ve üç kanal olarak saptanmıştır. Tek köklü alt büyük azı dişlerinin yaklaşık yarısında C-Şekilli kanallar saptanmıştır. Alt ve üst büyük azılar arasında, en fazla kök-kanal anatomisi farklılığı gösteren dişler üçüncü büyük azılardan ziyade altta birinci büyük azıların distal kökleri ve üstte ikici büyük azıların meziobukkal kökleridir. Üst büyük azılardaki ikinci meziobukkal kanal genellikle ikinci büyük azılarda görülürken, alt büyük azılardaki distolingual kanal çoğunlukla birinci büyük azılarda saptanmıştır. Endodontik giriş kavitesi hazırlanması sırasında, bu çalışmanın bulguları göz önünde tutulmalıdır.
94 9.SUMMARY The purpose of this investigation was to evaluate the root canal morphology of maxillary and mandibular molars and to assess the third molars in terms of variations and similarities in root canal configurations. A total of 900 permanent teeth consisting of 150 molars of each type were included in the sudy. Following the removal of the crowns from cemento-enamel junction with the help of carbon dies, the teeth were first immersed in 5% sodium hypochloride for 24 hours in order to remove the organic debris and then rinsed in running water for 2 hours. For decalcification, the teeth were stored in 5% nitric acid for three days. After the samples were washed in running water for 4 hours and dehydrated in successive solutions of 80%, 90% and 100% alcohol, they were placed in xylene for three days to induce transparency. Then Indian ink was injected into the cleared teeth with the use of a 22-gauge needle on a plastic disposable syringe. The root canal configurations were examined by stereomicroscope under x8 magnification (Olympus TR- X). Assessment criteria were based on Vertucci's95 classification. In contrast to the expected root canal anatomy, the maxillary first and second molars had three roots and four canals in approximately 60% of the cases. The fourth canal was found in the mesiobuccal roots of these teeth, except one case, in which the fourth canal existed in the distobuccal root. Contrasting our expectations, high incidences of three roots and three canals in maxillary (65%) and two roots and two canals in mandibular third molars (51%) were detected in our study. The usual anatomic configuration of mandibular first and second molars is that of a tooth with two roots and three canals. The mandibular third molars had usually two roots and two canals, however the rest of these teeth showed marked variations in anatomy. Almost half of the mandibular molars with one root exhibited C-shaped canals. The most variable root canal anatomy among the maxillary and mandibular molars was found in the first mandibular molars and in the second maxillary molars rather than the third molars. Second mesiobuccal canal in maxillary molars and distolingual canal in mandibular molars were determined mostly in second maxillary molars and first mandibular molars. The findings of this study should be kept in mind whenever an access cavity preparation would be undertaken.