Tez No İndirme Tez Künye Durumu
321066
A reconsideration of the problem of universals: A contemporary perspective / Tümeller probleminin yeniden değerlendirilmesi: Çağdaş bir bakış açısı
Yazar:AHMET EYİM
Danışman: PROF. DR. DAVİD GRÜNBERG
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sistematik Felsefe ve Mantık Ana Bilim Dalı
Konu:Felsefe = Philosophy
Dizin:Felsefe = Philosophy ; Ontoloji = Ontology ; Realizm = Realism ; Tümeller = Universals
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2012
207 s.
Bu çalışma, felsefe tarihinin en eski tartışmalardan biri olan tümeller problemi üzerine çağdaş bir inceleme yapmayı amaçlamaktadır. Tümeller problemi, özellik ve bağıntıların ontolojik durumlarından, diğer bir ifadeyle özellik ve bağıntıların doğası ve varlığından ortaya çıkmaktadır. Tümeller problemi, iki ve daha fazla farklı nesnenin aynı özelliğe nasıl sahip olabildiği veya bir özelliğin nasıl farklı nesnelerin parçası olabildiği sorunu olarak tanımlanabilir.Tümeller problemi, tek bir problemi değil, daha çok bir problemler ağını içermektedir. Bu çalışmanın amacı, ontolojik yükleme problemi, dilsel yükleme problemi ve soyut gönderme problemi gibi birbiri ile ilişkili üç sorunu içeren tümeller problemini, yeniden değerlendirmektir. Tümeller problemine cevap verecek yeterli herhangi bir açıklama bu problemlerle baş etmek zorundadır. Adcılık, Tropçuluk ve Gerçekçilik, tümeller problemine çözüm öneren üç önemli kuramdır. Bu çalışmada, bu görüşler tartışılmakta ve bu görüşlerden herhangi birinin bu problemlerle baş edip edemediği ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.Sonuç olarak bu çalışma, ontolojik yükleme problemi ve soyut gönderme problemini ele alan kuramlar arasında sadece Nesne-Trop kuramı ve Armstrong'un Gerçekçilik anlayışının başarılı olduğunu iddia etmektedir. Ancak, Ockham'ın usturasına başvurulduğunda Nesne-Trop kuramı Armstrong'un Gerçekçiliğine az da olsa üstün olacaktır.
This study aims at investigating the problem of universals, which is one of the most venerable issues in the history of philosophy. The problem of universals emerges from the ontological status of properties and relations; i.e., the existence and nature of properties and relations. It can be defined as the problem of how two or more different objects can have the same property or how a property can be a part of different things.The problem of universals consists of not a single problem but rather a network of problems. The aim of this study is to reconsider the problem of universals which involves the three interrelated problems: ontological problem of predication, the linguistic problem of predication and the problem of abstract reference. Any adequate account for the problem of universals must deal with these problems. Nominalism, Trope theory, and Realism are three major theories that have proposed solutions to the problem of universals. In this study, these accounts have been discussed and it has been tried to reveal whether any of these accounts can deal with these problems.As a conclusion, this study proposes that among the theories that try to deal with the problem of ontological predication and the problem of abstract reference, only Object-Trope theory and Armstrong?s Realism have been successful. However, Object-Trope theory is found to be a bit more superior to Armstrong?s Realism when Ockham?s razor is appealed to.