Tez No İndirme Tez Künye Durumu
388490
Acil servise cilt laserasyonu ile başvuran hastaların 6 aylık analizi / Analyze of the patients who visits emergency medicine with skin laceration for six months
Yazar:MUSTAFA MURAT ÖZGENÇ
Danışman: DOÇ. DR. AHMET FIRAT BEKTAŞ
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Ana Bilim Dalı
Konu:İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid
Dizin:Acil servis-hastane = Emergency service-hospital ; Acil tıp = Emergency medicine ; Demografi = Demography ; Sütürler = Sutures ; Yaralar ve yaralanmalar = Wounds and injuries ; Yaralar-delici = Wounds-penetrating
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2015
57 s.
Amaç: 1 Ocak 2014 ve 30 Haziran 2014 arasında altı aylık dönemde acil servise başvuran cilt kesisi olan hastaları demografik olarak incelemek ve bu verileri ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntem: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine 1 Ocak 2014 ile 30 Haziran 2014 tarihleri arasında ciltte açık yaralanma şikâyeti ile başvuran tüm hastaların elektronik dosyalarından ICD 10 kodları, yapılan girişimlerin arşivleri, acil servis çıkış özetleri veya yatış olduysa yattığı servislerin çıkış özetleri geriye dönük olarak incelenmiştir. Bulgular: 1625 laserasyon vakası incelemeye alınmıştır. Vakaların %76,9'u erkek, %23,1'i kadındır. Ortanca yaşı 26 olarak saptanmıştır. Vakaların 474'ü (%29,1) 18 yaş altında, 65'i (%0.4) 65 yaş ve üzerindedir. Yaralanma lokalizasyonu en sık oranda el bölgesinde olmuş (n=649, %39,9), bunu sırasıyla yüz (n=363, %22,3) ve baş (n=271, %16,7) izlemiştir. Yaralanmaların oluş mekanizması %55,9 künt travma %41 penetran travma kaynaklı olduğu görülmektedir. Kesilerin büyüklük ortalaması 3,03 cm'dir. Vakaların 466'sında yara bölgesinde; kesiye eşlik eden cilt altı doku yaralanması saptanmıştır (%28,7). 151 vakada, kesi bölgesinin dışında ek başka organ yaralanması saptanmıştır (%9.2). Yaralanmaların %74,9'u acil serviste tedavi edilmiştir (n=1217). 408 vakada kesinin onarımı yatırılarak operasyon odasında yapılmıştır (%25,1). Acil serviste tedavisi yapılan vakaların %83,2'si (n=1013) lokal anestezi altında onarılmıştır. 190 hasta (%15,6) sedasyon analjezisi ile tedavi edilmiştir. Komplikasyonlar açısından 2 vakada kesi yerinde hematom, 3 vakada yara açılması, 1 vakada da doku nekrozu görülmüştür. Saptanabilen tüm komplikasyonların oranı %0,4'tür. Sonuçlar: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine başvuran cilt kesisi sayısı yıllar içinde artmıştır. Kesiler çoğunlukla acil serviste ve lokal anestezi altında onarılmıştır. Onarım sonrası komplikasyon çok azdır. Kesilerin demografik özellikleri literatürdeki diğer demografik çalışmalarla benzerdir
Objective: Examine the patients with skin laceration, who visits the Emergency Department of Akdeniz University Hospital between 1 January 2014 and 30 June 2014. Material and Method: All the patients with skin laceration, who visited the Emergency Department of Akdeniz University Hospital between 1 January 2014 and 30 June 2014; retrospectively examined by looking electronically data files of ICD 10 codes, emergency department or inpatient service archives. Results: 1625 patients with skin laceration were examined. Proportion of men 76,9%, women 23,1%. Median age was 26. 474 of patients (29,1%) were under 18 and 65 of (0.4%) were elder than 65 years. Localization of wounds were most commonly in hand (n=649, 39,9%), after that face (n=363, 22,3%) and head (n=271, 16,7%). Mechanism of trauma 55,9% proption was blunt and 41% is penetrating. The mean size of the wounds was 3,03 cm. 466 of patients had subcutaneous tissue damage that needed to repair (28,7%). 151 patient had additional system trauma (9.2%). 74,9% of wounds repaired in emergency department (n=1217) and 408 patient needed operation room (25,1%). 83,2% of patients who treated in emergency (n=1013), repaired with local anesthesia. 190 patient (15,6%) repaired with sedation analgesia. After treatment 2 patient had hematoma, 3 patients were wound opening, 1 patient had tissue necrosis. Rate of complications could be detected were 0,4%. Conclusion: In Akdeniz University Hospital Emergency Department visits, amount of patients with skin laceration increased over the years. Most of patients repaired in emergency department with local anesthesia. Complications were vey rare. Demographic datas of the wounds were similar to other demographic studys in medical literature.