Tez No İndirme Tez Künye Durumu
164872 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
60 yaş ve üstü hastalarda major ortopedik ve genel cerrahi sonrası erken dönem kognitif fonksiyon bozukluklarının karşılaştırılması /
Yazar:SİBEL MUTLU
Danışman: PROF.DR. SAFFET KARACA
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Konu:Anestezi ve Reanimasyon = Anesthesiology and Reanimation
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2005
89 s.
ÖZET Çalışmamızda, genel anestezi altında genel cerrahi ve majör ortopedik cerrahi geçirecek 60 yaş ve üstü hastalarda POCD gelişimini değerlendirdik. Çalışma 60 yaş ve üstü, ASA I-II grubu, total kalça veya diz artroplastisi ve abdominal cerrahi geçiren, 51 hastada yapıldı. Standardize mini mental test skoru 23'ün altında, santral sinir sistemi hastalığı (demans, Parkinson hastalığı), alkol veya ilaç bağımlılığı, tranklizan veya antidepresan kullanımı, konuşma, görme veya işitme bozukluğu olan olgular çalışma dışı bırakıldı. Ortopedi grubu (Grup O, n=28) ve genel cerrahi grubu (Grup GC, n=23) olarak ikiye ayrılan hastalar ayrıca yaş, ASA, eğitim düzeyi ve cerrahi sürelerine göre alt gruplara ayrıldılar: Grup Yaşl= 60-69 yaş arası, Grup Yaş2= >70 yaş; Grup ASA1= ASA I, Grup ASA2= ASA II; Grup ED1= ilkokul mezunu, Grup ED2= ortaokul, lise, üniversite mezunu, Grup AS1= ameliyat süresi <120 dakika, Grup AS2= ameliyat süresi >120 dakika.Tüm hastalara ameliyattan 24 saat önce nöropsikolojik testler ('Visual verbal learning test', 'Concept shifting test','Stroop color word interference test', 'Digit Symbol test') uygulandı ve bulunan değerler kaydedildi. Ameliyathaneye alınan hastalara rutin monitörizasyon yapılarak aynı anestezi yöntemi uygulandı. KAH, SAB, DAB, OAB ve SpÜ2 değerleri, anestezi indüksiyonundan önce, entübasyondan sonra, peroperatif dönemde 5 dakika ara ile ve ekstübasyon sonrası kaydedildi. Ameliyat sonrası 5.gün nöropsikolojik testler tekrar uygulandı. Gruplar arasında yaş, cins ve vücut ağırlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Alt gruplar arasında yaş, ASA ve eğitim durumu açısından istatistiksel anlamlı fark bulunmazken, Grup O'da, Grup GC'ye göre, ameliyat süresi 120 dakikanın üzerinde olan alt grup (Grup AS2) anlamlı fazla bulundu. 77Hemodinamik verilerin istatiksel değerlendirilmesinde grup GC ve grup O'da peroperatif OAB preoperative döneme göre düşük bulundu. Gruplar arası karşılaştırmada ise peroperatif dönemde, OAB, grup O'da grup GC'ye göre anlamlı azalmış olarak gözlendi. Buna karşın çalışmamızda, hemodinamik bulguları takip ettiğimiz hiç bir dönemde, ISPOCD-1 kriterlerine uygun hipoksi ve hipotansiyon atakları izlenmedi. Ana gruplar olan grup GC ve grup O'da POCD gözlenmedi. Nöropsikolojik testlerin, ana grupların yaş alt gruplarında grup içi ve gruplar arası karşılaştırılmasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Ana grup içindeki ASA alt gruplarında grup içi ve gruplar arası yapılan nöropsikolojik test değerleri karşılaştırmasında grup GC ASA 2'de grup GC ASAl'e ve grup O ASA l'de grup O ASA 2'ye azalma bulundu. Eğitim durumu alt gruplarında nöropsikolojik test değerlerinin grup içi karşılaştırılması sonucunda grup GC ED l'de grup GC ED 2'ye göre ve grup O ED l'de grup O ED 2'ye göre ve gruplar arası karşılaştırmada grup GC ED l'de grup O ED l'e göre, test değerlerinde anlamlı azalma bulduk. Sonuç olarak çalışmamızda grup GC ve grup O'da POCD gözlenmedi, genel cerrahi grubu ile ortopedi grubu arasında kognitif test değerleri açısından anlamlı fark bulunmadı. Ayrıca bulduğumuz sonuçlara göre eğitim durumunun kognitif test değerlerini etkilediğini, ileri yaş ve ASA'nın ise etkilemediğini düşünmekteyiz.
ÖZET Çalışmamızda, genel anestezi altında genel cerrahi ve majör ortopedik cerrahi geçirecek 60 yaş ve üstü hastalarda POCD gelişimini değerlendirdik. Çalışma 60 yaş ve üstü, ASA I-II grubu, total kalça veya diz artroplastisi ve abdominal cerrahi geçiren, 51 hastada yapıldı. Standardize mini mental test skoru 23'ün altında, santral sinir sistemi hastalığı (demans, Parkinson hastalığı), alkol veya ilaç bağımlılığı, tranklizan veya antidepresan kullanımı, konuşma, görme veya işitme bozukluğu olan olgular çalışma dışı bırakıldı. Ortopedi grubu (Grup O, n=28) ve genel cerrahi grubu (Grup GC, n=23) olarak ikiye ayrılan hastalar ayrıca yaş, ASA, eğitim düzeyi ve cerrahi sürelerine göre alt gruplara ayrıldılar: Grup Yaşl= 60-69 yaş arası, Grup Yaş2= >70 yaş; Grup ASA1= ASA I, Grup ASA2= ASA II; Grup ED1= ilkokul mezunu, Grup ED2= ortaokul, lise, üniversite mezunu, Grup AS1= ameliyat süresi <120 dakika, Grup AS2= ameliyat süresi >120 dakika.Tüm hastalara ameliyattan 24 saat önce nöropsikolojik testler ('Visual verbal learning test', 'Concept shifting test','Stroop color word interference test', 'Digit Symbol test') uygulandı ve bulunan değerler kaydedildi. Ameliyathaneye alınan hastalara rutin monitörizasyon yapılarak aynı anestezi yöntemi uygulandı. KAH, SAB, DAB, OAB ve SpÜ2 değerleri, anestezi indüksiyonundan önce, entübasyondan sonra, peroperatif dönemde 5 dakika ara ile ve ekstübasyon sonrası kaydedildi. Ameliyat sonrası 5.gün nöropsikolojik testler tekrar uygulandı. Gruplar arasında yaş, cins ve vücut ağırlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Alt gruplar arasında yaş, ASA ve eğitim durumu açısından istatistiksel anlamlı fark bulunmazken, Grup O'da, Grup GC'ye göre, ameliyat süresi 120 dakikanın üzerinde olan alt grup (Grup AS2) anlamlı fazla bulundu. 77Hemodinamik verilerin istatiksel değerlendirilmesinde grup GC ve grup O'da peroperatif OAB preoperative döneme göre düşük bulundu. Gruplar arası karşılaştırmada ise peroperatif dönemde, OAB, grup O'da grup GC'ye göre anlamlı azalmış olarak gözlendi. Buna karşın çalışmamızda, hemodinamik bulguları takip ettiğimiz hiç bir dönemde, ISPOCD-1 kriterlerine uygun hipoksi ve hipotansiyon atakları izlenmedi. Ana gruplar olan grup GC ve grup O'da POCD gözlenmedi. Nöropsikolojik testlerin, ana grupların yaş alt gruplarında grup içi ve gruplar arası karşılaştırılmasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Ana grup içindeki ASA alt gruplarında grup içi ve gruplar arası yapılan nöropsikolojik test değerleri karşılaştırmasında grup GC ASA 2'de grup GC ASAl'e ve grup O ASA l'de grup O ASA 2'ye azalma bulundu. Eğitim durumu alt gruplarında nöropsikolojik test değerlerinin grup içi karşılaştırılması sonucunda grup GC ED l'de grup GC ED 2'ye göre ve grup O ED l'de grup O ED 2'ye göre ve gruplar arası karşılaştırmada grup GC ED l'de grup O ED l'e göre, test değerlerinde anlamlı azalma bulduk. Sonuç olarak çalışmamızda grup GC ve grup O'da POCD gözlenmedi, genel cerrahi grubu ile ortopedi grubu arasında kognitif test değerleri açısından anlamlı fark bulunmadı. Ayrıca bulduğumuz sonuçlara göre eğitim durumunun kognitif test değerlerini etkilediğini, ileri yaş ve ASA'nın ise etkilemediğini düşünmekteyiz.