Tez No İndirme Tez Künye Durumu
416051
A qualitative study on political socialization of adolescents in Ankara / Ankara' daki ergenlerin siyasal sosyalizasyonu üzerine nitel bir çalışma
Yazar:MÜGE BAKİOĞLU
Danışman: DOÇ. DR. MUSTAFA ŞEN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ortadoğu Araştırmaları Ana Bilim Dalı
Konu:Siyasal Bilimler = Political Science ; Sosyoloji = Sociology
Dizin:Ergenler = Adolescents ; Siyasal etki = Political clout ; Siyasal katılma = Political participation ; Siyasal toplumsallaşma = Political socialization ; Siyasallaşma = Politicisation ; Siyaset = Politics ; Siyaset sosyolojisi = Political sociology ; Siyasi partiler = Political parties ; Siyasi tercih = Political choice ; Sosyalleşme = Socialization
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
160 s.
Bu çalışma, ergenlerin siyaseti nasıl algıladığı, siyasetin ergenlerin yaşantısı üzerinde nasıl bir etkide bulunduğu ve ergenlerin siyasal katılımı nasıl algıladığını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma aynı zamanda yeni jenerasyonun günümüz paradigmasını/paradigmalarını nasıl gördüğünü ortaya koymaya katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda toplumsal rollerindeki değişim nedeniyle siyasal sosyalizasyonlarında bir dönüm noktasında olan ergenlerin algıları, görüşleri, inançları ve değerlendirmeleri, siyasetin ve siyasi paradigmanın bu bağlamda nasıl evrileceği sorusunu aydınlatabilecektir. Bu çalışmanın bulguları siyaset, siyasallaşma ve siyasal katılımla ilgili kodların yeniden kurgulanmasına katkı sağlayabilir.
The main purpose of this study is to evaluate how adolescents perceive politics, what kind of an impact politics has on their lives and how adolescents regard political participation. This study will also contribute to reveal how the new generation regards the political paradigm/s of our times. Perceptions, views, beliefs and evaluations of adolescents who are at the crossroad of their political socialization since they are about to change their social roles, may also shed light on the question how politics and political paradigm will evolve within this context. Findings of the study may contribute to rebuild the present codes of politics, politization and political participation.