Tez No İndirme Tez Künye Durumu
129531 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
2000-2002 yıllarında Afyon Sultandağı bölgesindeki büyük depremlerin etkileşimi / Stress interaction between large earthquakes in Afyon Sultandağı region that occured in 2000-2002
Yazar:HAKAN ALP
Danışman: DOÇ.DR. ALİ PINAR
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Jeofizik Mühendisliği = Geophysics Engineering
Dizin:Afyonkarahisar-Sultandağı = Afyonkarahisar-Sultandağı ; Deprem = Earthquake ; Fay hattı = Fault line ; Modelleme = Modelling
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
48 s.
ÖZET 2000-2002 YILLARINDA AFYON SULTANDAG BÖLGESİNDEKİ BUYUK DEPREMLERİN ETKİLEŞİMİ Afyon Sultandağı bölgesinde 15 Aralık 2000 ' de büyüklüğü Mw=6.0 olan bir deprem meydana gelmiştir. Bu depremden yaklaşık bir buçuk sene sonra 3 Şubat 2002 de saat 07: 1 l'de (GMT) büyüklüğü Mw=6.5 olan yeni bir deprem meydana gelmiş ve bu depremden yaklaşık iki saat sonra ise 09:36 (GMT) büyüklüğü Mw=5.8 olan yeni bir deprem oluşmuştur. Bu üç deprem arasındaki etkileşim Toda, Stein ve King tarafından 1 1 Nisan 2003 tarihinde güncellenen Coulomb 2.5 bilgisayar programında Coulomb kırılma kriteri kullanılarak araştırılmıştır. Coulomb statik gerilme değişimi olarak da bilinen bu yöntem günümüzde özellikle Türkiye açısından önemli bir kriterdir. Önemli bir deprem kuşağı altında bulunan Türkiye 'de gelecekte hangi bölgede deprem olma ihtimalinin arttığı bu yöntemle ayrıntılı bir şekilde ortaya konulabilmektedir. Özellikle 17 Ağustos 1999 (Mw=7.4) ve 12 Kasım 1999 (Mw=7.2) depremlerinden sonra bu kriter, depremler üzerine uygulanarak test edilebilmiştir. Bu iki büyük depremden sonra hangi bölgenin tehlike altında olduğu bu yöntemle ayrıntılı olarak açıklanabilmiştir. Çalışma alam olan Afyon - Sultandağı bölgesinde meydana gelen depremlerin odak mekanizmaları ve bunların bölgesel tektonikle ilişkileri oldukça karmaşık bir yapıyı işaret etmektedir. Bilindiği üzere Anadolu plakası Afrika ve Avrasya plakaları arasında sıkışmış ve batıya doğru hareket etmektedir ve bunun sonucunda bölgenin iç kısımları deformasyona uğramaktadır. Batı Anadolu'da normal faylar farklı yönelimlerde grabenler oluşturmaktadır. Bu çalışmada kullanmış olduğumuz depremlerin odak mekanizması çözümlerine bakılırsa depremlerin oblik normal faylanmayı işaret ettiği görülür (Harvard Seismology Group). VICoulomb statik gerilme modellemesinde bilinmesi gereken parametrelerden biri bölgesel gerilme tensörüdür. Bölgesel gerilme tensörü bir bölgedeki tektonik rejimi göstermektedir. 15 Aralık 2000 Mw= 6.0 depremine uygulanan kriter sonucunda elde ettiğimiz Coulomb gerilme dağılımına bakıldığında 3 Şubat 2002 'de meydana gelen depremlerin gerilmenin artmış olduğu yerlerde oluştuğunu ve bu durumdan yola çıkarak 2000 yılı depreminin 2002 yılındaki depremleri tetiklemiş olduğu söylenebilir. Aynı şekilde 2002 yılı 07:11 de meydana gelen depreme uygulanan kriter ile elde ettiğimiz Coulomb gerilme dağılımı içerisinde aynı gün saat 09:36' da meydana gelen deprem yer almaktadır. Benzer bir ilişki bu depremler arasında da kurulabilmektedir. Bu depremlerden meydana gelen artçı şok dağılımı da Coulomb gerilme dağılımı ile büyük bir uyum içersinde olduğu görülür. vn
SUMMARY STRESS INTERACTION BETWEEN LARGE EARTHQUAKES IN AFYON SULTANDAG REGION THAT OCCURRED IN 2000-2002. The interaction between three earthquakes, one in 2000 and two in 2002, occurred in Afyon-Sultandag region are investigated through Coulomb Failure Criterion using the computer programme Coulomb 2.5 developed by Toda, Stein and King for Mac. This criterion is also known as Coulomb stress change and it is an important subject in seismology. Turkey is located in a seismically active zone where the repeat period of large earthquake is in the other of a few years. Therefore, the likely future rupture zones can be successfully predicted by this method. The interaction between the August 17, 1999 (Mw:7.4) and November 12, 1999 (Mw:7.2) earthquakes, revealed the power of this method which predicted the later event The focal mechanism of Western Anatolian's earthquakes and their relation with active tectonics suggests that, the focal mechanism of western Anatolian's earthquakes and their relation with active tectonics suggests that this area is very complicated in deformation. Anatolian plate is compressed between Africa and Eurasia plates and moves westward, as a result its inner part is exposed to deformation. In Western Anatolia normal faults form grabens at different orientations. The Coulomb stress changes associated with the 2000 mainshock sequence reveal that the February 3rd, 2002 mainshock occurred in a stress increased region. Our interpretation suggests that the 2000 Sultandağ earthquake triggered it. Similar relation was identified between the 07:11 (M=6.5) and 09:36 (M=5.8) large shocks occurred on February 3rd, 2002. vm