Tez No İndirme Tez Künye Durumu
140847 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
1923-1963 Dönemi Türkiye`de tarım politikaları ve tarımsal üretim /
Yazar:SEFER ŞENER
Danışman: PROF.DR. TEVFİK GÜRAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics
Dizin:Ekonomi politikaları = Economic policies ; Tarım = Agriculture ; Tarım politikaları = Agricultural policies ; Tarımsal gelişme = Agricultural development ; Tarımsal yenilikler = Agricultural innovations ; Tarımsal üretim = Agricultural production ; Üretim = Production
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2003
346 s.
oz 1923-1963 arasında Türkiye'de uygulanan iktisat politikaları dönemler itibariyle önemli değişiklikler göstermiştir. 1923'ten 1933'e kadar liberal anlayışa, dünya konjonktüründeki değişmeye paralel olarak 1933 'ten sonra devletçilik anlayışına dayalı politikalar uygulanmıştır. Bu durum İkinci Dünya Savaşı'na kadar devam etmiştir. Savaşın yol açtığı olağanüstü şartlar katı devletçiliği ve sert tedbirleri de beraberinde getirmiştir. Savaştan sonra çok partili hayata geçilmiş, 1950'den itibaren Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte tekrar tarıma dayalı ve liberal esaslı politikalar uygulanmaya başlanmıştır. 1963 'ten sonra planlı döneme geçilmiştir. Uygulanan iktisat ve tarım politikalarının Türk tarımının performansı ve yapısı üzerine etkileri değişik şekillerde olmuştur. 1950'den sonra tarımda modernleşme ile birlikte ekilen alanlar ve üretim büyük ölçüde artmıştır. Modernleşmeye bağlı olarak endüstriyel bitkilerin oranı da artmıştır. Bitkisel üretim değeri 1923-1963 arasında toplam tarımsal üretim değeri içinde artarken, hayvansal üretim değeri azalmıştır. ABSTRACT Economic policies that were carried out in Turkey from 1923 to 1963 caused important changes to happen. State based policies were carried out after 1933 due to the changes in the world and the liberal understanding from 1923 to 1933. That situation continued until the second World War. It brought about firm measures and tough statism because of unusual conditions due to the war. Multi political party came into exist after the war. Policies in accordance with liberal understanding and agriculture began when the Democrat Party came to power after 1950. The planned period started after 1963. Economic and agricultural policies have different effects on the performance and structure of Turkish agriculture. Production and planted fields increased a lot with modernization in agriculture after 1950. The ratio of industrial plants increased related to modernization as well. As the vegetal production value increased in aggregate agricultural production value from 1923 to 1963, animal production value decreased. I
oz 1923-1963 arasında Türkiye'de uygulanan iktisat politikaları dönemler itibariyle önemli değişiklikler göstermiştir. 1923'ten 1933'e kadar liberal anlayışa, dünya konjonktüründeki değişmeye paralel olarak 1933 'ten sonra devletçilik anlayışına dayalı politikalar uygulanmıştır. Bu durum İkinci Dünya Savaşı'na kadar devam etmiştir. Savaşın yol açtığı olağanüstü şartlar katı devletçiliği ve sert tedbirleri de beraberinde getirmiştir. Savaştan sonra çok partili hayata geçilmiş, 1950'den itibaren Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte tekrar tarıma dayalı ve liberal esaslı politikalar uygulanmaya başlanmıştır. 1963 'ten sonra planlı döneme geçilmiştir. Uygulanan iktisat ve tarım politikalarının Türk tarımının performansı ve yapısı üzerine etkileri değişik şekillerde olmuştur. 1950'den sonra tarımda modernleşme ile birlikte ekilen alanlar ve üretim büyük ölçüde artmıştır. Modernleşmeye bağlı olarak endüstriyel bitkilerin oranı da artmıştır. Bitkisel üretim değeri 1923-1963 arasında toplam tarımsal üretim değeri içinde artarken, hayvansal üretim değeri azalmıştır. ABSTRACT Economic policies that were carried out in Turkey from 1923 to 1963 caused important changes to happen. State based policies were carried out after 1933 due to the changes in the world and the liberal understanding from 1923 to 1933. That situation continued until the second World War. It brought about firm measures and tough statism because of unusual conditions due to the war. Multi political party came into exist after the war. Policies in accordance with liberal understanding and agriculture began when the Democrat Party came to power after 1950. The planned period started after 1963. Economic and agricultural policies have different effects on the performance and structure of Turkish agriculture. Production and planted fields increased a lot with modernization in agriculture after 1950. The ratio of industrial plants increased related to modernization as well. As the vegetal production value increased in aggregate agricultural production value from 1923 to 1963, animal production value decreased. I