Tez No İndirme Tez Künye Durumu
161943 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A comparative case study on school management practices of two schools in the United States and Turkey / Amerika ve Türkiye'de iki okuldaki okul yönetimi uygulamaları üzerine karşılaştırmalı bir durum çalışması
Yazar:FATOŞ SİLMAN
Danışman: PROF. DR. HASAN ŞİMŞEK
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2005
243 s.
oz AMERİKA VE TÜRKİYE'DE İKİ OKULDAKİ OKUL YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DURUM ÇALIŞMASI SÎLMAN, Fatoş Ph.D., Eğitim Bilimleri Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Hasan ŞİMŞEK July 2005, 224 sayfa Bu çalışmanın amacı, Amerika ve Türkiye'deki okul yönetimi uygulamalarının Anglo-Saxon ve Napolyonik (Bonapartist) yönetim gelenekleri ışığında karşılaştırmalı bir analizini yapmaktır. Bu çalışmada karşılaştırmalı durum araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma Ankara' daki bir ilköğretim okulunda ve Amerika'da Wisconsin eyaletinin başkenti olan Madison' da bir ilkokulda uygulanmıştır. Türkiye'deki çalışmanın örneklemini 13 öğretmen ve 4 yönetici, Amerika' daki çalışmanın örneklemini ise 10 öğretmen ve 1 müdür oluşturmaktadır. Veriler görüşme, gözlem ve doküman yoluyla toplanmıştır. Bulgular merkeziyetçi Türk eğitim sistemi, okul çalışanları arasında zayıf iletişim, okul personeli için sınırlı hizmet içi eğitim olanakları ve sınırlı okul bütçesi gibi sebeplerden dolayı Türk okulunda okul yönetim uygulamalarının etkili bir şekilde yerine getirilmediğini göstermiştir. Buna karşın bulgular Amerikan eğitim sisteminde son zamanlarda merkeziyetçiliğe doğru bir yönelim olmasına rağmen, okuldaki yerleşik adem-i merkeziyetçi anlayış, okul çalışanlarının katılımcı ve işbirlikçi yaklaşımı, yöneticinin etkili iletişim yöntemleri ve okul çalışanları için çeşitli vıhizmet-içi eğitim olanaklarının sunulması gibi faktörlerden dolayı Amerikan okulundaki yönetim uygulamalarının başarıyla gerçekleştirildiğini ortaya koymuştur. Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Liderlik, Karar Verme, İletişim, Örgütsel Değişim, Örgütsel Yapı, Napolyonik (Bonapartist), Anglo-Saxon, Karşılaştırmalı Durum Çalışması vu
ABSTRACT A COMPARATIVE CASE STUDY ON SCHOOL MANAGEMENT PRACTICES OF TWO SCHOOLS IN THE UNITED STATES AND TURKEY SİLMAN, Fatoş PhD., Department of Educational Sciences Supervisor: Prof. Dr. Hasan ŞİMŞEK July 2005, 224 pages This study aimed to comparatively examine school management practices in the US and Turkey in light of the two distinct administrative paradigms: Anglo-Saxon and Napoleonic traditions. In this study, a comparative case study method was used. The study was conducted in a basic education school (grades 1-8) in Ankara, Turkey, and in an elementary school (K-5) in Madison, the capital city of the state of Wisconsin, US. The sample contained 13 teachers and 4 administrators in the Turkish case, and 10 teachers and 1 school principal in the US case. Data were collected through interviews, observations, and written document analysis. Findings revealed that in the Turkish school, school management practices were not carried out effectively mainly due to the centralized system, poor physical conditions of the school, lack of participatory and collaborative understanding of the staff members, lack of communication among the staff, limited in-service options for the school staff and limited school budgeting. On the other hand, the management practices in the American school were implemeted successfully owing mainly to the school's embedded decentralized structure, participatory understanding among the ivschool staff, effective communication strategies of the principal, and various options of in-service training offered for the school staff. Keywords: Motivation, Leadership, Decision-Making, Communication, Organizational Change, Organizational Structure, Napoleonic, Anglo-Saxon, Comparative Case Study