Tez No İndirme Tez Künye Durumu
452749 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır.Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına üniversite kütüphaneniz aracılığı ile (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Acil birime başvuran hastanın ağrısını hasta ve hemşirenin tanılaması / Comparisons between patients and nurses assessment of patients pain in emergency department.
Yazar:ASUMAN KÖKÇE
Danışman: YRD. DOÇ. DR. AYFER ÖZBAŞ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Konu:Anestezi ve Reanimasyon = Anesthesiology and Reanimation
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
81 s.
Kökçe, A. (2007). Acil Birime Başvuran Hastanın Ağrısını Hasta ve Hemşirenin Tanılaması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.Bu çalışma, acil birime akut batın ağrısı ile başvuran hastaların, tedavi ve bakım yöntemini belirleyecek olan ağrı düzeylerinin, hemşireler tarafından doğru tanılanıp tanılanmadığını belirlemek ve ağrı tanılamasında kullanılan iki farklı ölçeği karşılaştırmak amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı. Araştırma acil birimlerde çalışan 30 hemşire ve batın ağrısı ile başvuran, araştırma örneklem kriterlerine uyan 150 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmada veri toplama aracı olarak, (1) Hemşire Bilgi Formu,(2) Hasta Bilgi Formu. (3) Puanlı Sayısal Derecelendirme Ölçeği (NRS), (4) McGill Kısa Ağrı Soru Formu kullanıldı. Kurum izinleri alındı.Hastaların, yaş gruplarına, cinsiyetlerine, medeni durumlarına, eğitim düzeylerine, mesleklerine, sosyal güvence durumlarına göre McGill Ağrı Şiddeti puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı. Çalışmaya katılan hastalardan NRS skoru ile elde edilen ağrı şiddeti puan ortalaması ile McGill Kısa Ağrı Soru Formu ile bulunan ağrı şiddeti puan ortalaması arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki belirlendi (p<0.01). McGill Kısa Ağrı Soru Formunun, ağrı şiddetinin tanılanmasının yanı sıra muayenenin bir parçası olan ağrının yerinin ve niteliğinin de tanılanmasını sağlamak gibi avantajları olduğundan acil birimlerde kullanılabileceği düşünülmektedir. Hasta NRS skoru ile hemşire NRS skoru arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir korelasyon belirlendi (p<0.01).Ağrısı olan hastanın tedavi / bakımının planlanmasında, uygulanan girişimlerin ağrının giderilmesi üzerindeki etkilerinin belirlenmesinde yol gösterici olan ağrı tanılama ölçeklerinin acil birimlerde yaygınlaştırılması ve hemşirelere ağrı tanılama ölçeklerinin kullanımı konusunda eğitim verilmesi önerilmektedir.Anahtar Kelimeler: Ağrı, Akut batın ağrısı, Ağrı tanılama, Acil birim
Kökçe, A. (2007). Comparisons Between Patients? and Nurses? Assessment of Patients? Pain in Emergency Department. İstanbul University, Institute of Health Science, Department of Surgery Nursing. Master Programme, İstanbul.This prospective, descriptive study aims to determine the accuracy of emergency nurse assessments of their patients' acute abdominal pain and to compare two different scales which are used to measure pain.In this research, a total of 30 emergency nurses and 150 patients participated. In this study two new information questionnaires prepared, and used in additon to the two previously known pain assessments scales: 1) nurse information questionnaire, 2) patiernt information questionnaire, 3) the numeric rating scales, 4) the short-fom McGill pain questionnaire.We did not observe considerable difference between average pain level of the patients, using short-form McGill pain questionaire, according to age groups, marital status, education level, porofession and social insurance of the patients. We found that average points of pain levels obtained using NRS pain score and short-form McGill pain questionaire pain score show a meaning and high positive correlation (p< 0.01). Besides description of the pain level, short-form McGill pain questionnaire have some other advanteges, such as description of locality and quality of the pain, which makes it suitable for Emergency Department. We found a positive and high correlation (p<0.001) betwen patient and nurse NRS scores.In order to determine effects of applied cures/maintenances to patients, on pain recovery, we propose widespread use of pain scales in Emergency Departments and educating nurses for the use of these scales.Key Words: Pain, Acute abdominal pain, Pain assessment, Emergency department