Tez No İndirme Tez Künye Durumu
564172
60 - 72 aylık çocukların sosyal becerilerinin problem çözme becerilerini yordama gücü / The predictive power of 60 – 72 months old childrens's social skills on their problem solving skills
Yazar:UMAY HAZAR DENİZ
Danışman: PROF. DR. FATMA ÜNAL
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Okul öncesi dönem = Preschool period ; Okul öncesi eğitim = Preschool education ; Okul öncesi çocuklar = Preschool childrens ; Problem çözme = Problem solving ; Problem çözme becerisi = Problem solving ability ; Sosyal beceri = Social skill ; Yordama = Predict ; Ölçme-değerlendirme = Measurement and evaluation
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
102 s.
Bu araştırmanın amacı 60 – 72 aylık çocukların sosyal becerilerinin problem çözme becerilerini yordama gücünün belirlenmesidir. Çalışma, nicel araştırma yöntemi olan ilişkisel araştırma modeli bağlamında yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında Antalya'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulları ve anasınıflarına devam eden 60 - 72 aylık çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, Antalya'da yedi farklı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60 – 72 aylık 171 çocuktan oluşmaktadır. Örneklem grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın verileri "Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği (Öğretmen Formu)", "Problem Çözme Becerisi Ölçeği" ve "Demografik Bilgi Formu" kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde araştırma sorularına bağlı olarak betimsel istatistik hesaplaması yapılmış, ayrıca basit doğrusal regresyon analizi, varyans analizi (ANOVA), Kruskal Wallis H, Mann Whitney U ve Pearson ve Sperman korelasyon katsayısından yararlanılmıştır. Araştırma verilerinden elde edilen sonuçlara göre, çocukların sosyal becerileri ile problem çözme becerileri arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, çocukların sosyal becerilerinin problem çözme becerilerini anlamlı bir şekilde yordadığı görülmüştür. Çocukların sosyal becerileri yaş, cinsiyet ve gelir düzeyine göre istatiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Problem çözme becerileri yaş ve gelir düzeyine göre anlamlı farklılık göstermekte iken cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir.
The aim of the current study was to investigate the effect on extent 60-72 months old children's social skills on their problem solving skills. The study was carried out according to correlational research design, which is a qualitative research method. Population of the universe consisted of 60-72 months of children in Antalya during 2018-2019 academic year. Participants who were included in the study consisted of 171 children who were 60-72 months old from seven different kindergartens in Antalya. Convenience sampling was used to select the participants. The data were collected by Pre-School Social Skills Rating Scale (Teacher Form), Problem Solving Skills Scale, and Demographic Information Form. In the analysis of the collected data, descriptive statistics calculations were conducted in accordance with the research questions. Moreover, simple linear regression analysis, ANOVA, Kruskal Wallis H, Mann Whitney U, Pearson, and Sperman correlation coefficients were calculated. The findings showed that there existed a moderate statistical difference between social skills and problem solving skills. The results showed that children's' social skills were significant predictor of their problem solving skills. It was also revealed that children's' social skills demonstrated statistically significant differences in terms of age and income level. On the other hand, children's social skills did not correlated with gender variable.