Tez No İndirme Tez Künye Durumu
490853
Cinsel mitlere inanma düzeyi ve bağlanma arasındaki ilişkinin incelenmesi / Investigation of the relationship between belief in sexual myths and attachment
Yazar:SALİHA KARAÇUKA
Danışman: YRD. DOÇ. DR. EYLEM ÖZTEN
Yer Bilgisi: Üsküdar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Psikoloji = Psychology
Dizin:Bağlanma = Attachment ; Cinsellik = Sexuality ; Mitler = Myths ; Üniversite öğrencileri = University students
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
84 s.
Bağlanma, bebek ve bakım veren arasında yakınlık kurulmasını temel alan, süreklilik ve tutarlılık gösteren duygusal bir bağ olmakla birlikte yaşam boyu devam eder ve yetişkinlerde de görülmektedir. Cinsel mitler, bireylerin cinsellikle ilgili konularda abartılı, yanlış ve bilimsel değerli olmayan, doğru olduğunu düşündüğü inançlarıdır. Cinsel mitlere inanma düzeyi, ikili ilişkilerde kaygılı ve kaçıngan bağlanmaya yol açabilecek bir etkendir. Yapılan araştırmada da bu etkilerin tespiti amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Üsküdar Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler oluştururken, örneklemi ise aynı üniversitede eğitim gören 167 öğrenci oluşturmaktadır. Yapılan araştırmada katılımcılara "Sosyodemografik Veri Formu, Cinsel Mit Değerlendirme Formu ile Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri" uygulanmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan üniversite öğrencileriyle birebir görüşülerek ölçekler uygulanmıştır Demografik değişkenlere göre cinsel mit, kaygılı ve kaçıngan bağlanma düzeylerinde farklılık belirlenmemiştir. Sadece Çocukluğunda kimler tarafından yetiştirildiği değişkenine göre kaygılı bağlanma puanları farklılaşmaktadır. Anne ve anne-babası tarafından yetiştirilen bireylerin, diğer seçeneğini işaretleyenlere göre kaygılı bağlanma puanlarının anlamlı biçimde yüksek olduğu belirlenmiştir. Örneklem grubunun kaygılı bağlanmayı, kaçıngan bağlanmaya göre daha fazla gösterdiği; cinsel mitlere inanç düzeylerinin de düşük seviyede olduğu belirlenmiştir. Cinsel mit ile kaygılı, kaçıngan ve güvenli bağlanma arasında anlamlı ilişki olmadığı saptanmıştır. Yaş ve çocuk sırası ile bağlanma biçimleri ve cinsel mitlere inanç arasında anlamlı ilişki olmadığı saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Bağlanma, cinsellik, cinsel mit.
The aim of this research includes the relationship between the level of university students belief in sexual myhts and their attachment styles. It' s aimed to provide contribution to literature with suggestions in the light of the obtained results. Environmental factors have a great effect on the for anation of sexual myths. When it's know that information about sexuality is first learned from the media and the family, the viewpoint of the family is very important. According to the attachment style established between parents and university students, students' attitude towards sexuality will be shaped. Students who securely attach to their family are expected to ask questions and get true answers about sexuality and have lower level of belief in sexual myhts in this research, it's aimed to detect these effects. While the universe of the research is formed by Uskudar University students, the sample was formed by 167 students at the same university. Socio–demographic data form, sexual myth evaluation form and experiences in close relationships invertory were applied to the paticipants in this research. Scales were applied by interviewing university students voluntarily participating in the research. According to demographic variables, there was no difference at sexual myth and anxious-avoident attachment levels. Anxious attachment scores differ according to the variable by whom they were raised in childhood. Individuals raised by their parents show significantly higher levels of anxious attachment scores than those who choose the other options. It's found that there is no meaningful relation between sexual myth and anxious avoident and secure attachment. İt's also pointed that there is no meaning-ful relation between age and birth order and attachment styles and belief in sexual myths. Keywords: Attachment, sexuality, sexual myths.