Tez No İndirme Tez Künye Durumu
642667
Türk Silahlı Kuvvetlerinde askerlere sunulan menülerin gastronomik açıdan değerlendirilmesi / Gastronomic evaluation of the menus offered to the soldiers in the Turkish Armed Forces
Yazar:RIDVAN LEVENT SARAÇOĞLU
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKAY GÖK
Yer Bilgisi: İstanbul Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gastronomi Ana Bilim Dalı / Gastronomi Bilim Dalı
Konu:Beslenme ve Diyetetik = Nutrition and Dietetics ; Gastronomi ve Mutfak Sanatları = Gastronomy and Culinary Arts
Dizin:Gastronomi = Gastronomy ; Menü = Menu ; Menü planlama = Menu planning ; Menü yönetimi = Menü management ; Silahlı kuvvetler = Armed forces ; Türk Silahlı Kuvvetleri = Turkish Military Forces
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
52 s.
Bu araştırmada Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) uygulanan menülerin uygunluğu ve yeterliliği araştırılmıştır. Çalışmaya 360 katılımcı dâhil edilmiştir. Çalışmada verilerin elde edilebilmesi için beşli likert ölçeği hazırlanmıştır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlilik analizleri yapılmıştır. analizler sonucunda değişkenler arasındaki korelasyon oranı %96 olarak bulunmuştur. Cronbach's Alpha değeri 0,934 olarak saptanmıştır. Katılımcıların çoğunluğunun 21-30 yaş arasında olduğu ve tamamının erkek olduğu saptanmıştır. Katılımcıların çoğunluğu lisans mezunudur. Katılımcıların %78,5'i hala çalışmaktadır. Katılımcılardan askerliğini uzun dönem yapanların oranı kısa dönem yapanların oranından daha yüksek olarak belirlenmiştir. Askeriyede uygulanan menülerin uygunluğu ve çeşitliliği yetersiz olduğu saptanmıştır. Menülerde bulunan yemekler tat, lezzet ve tuzluluk açısından yetersiz olarak belirtilmiştir. Menülerin hazırlanmasında askeri personelin etkili olması gerektiği ortaya konulmuştur. Personel ve yemek gereçlerinin hijyen konusunda yeterli olmadığı saptanmıştır.
In this research, the suitability and adequacy of the menus applied in the Turkish Armed Forces (TAF) was investigated. 360 participants were included in the study. In order to obtain data, a five-point Likert scale was prepared. Validity and reliability analyzes of the scale were performed. As a result of the analysis, the correlation ratio between the variables was found to be 96%. Cronbach's Alpha value was 0.934. The majority of the participants were between 21-30 years old and all of them were male. Most of the participants are undergraduate graduates. 78.5% of the participants are still working. The ratio of participants who completed long term military service was higher than those of short term military service. The suitability and variety of the menus applied in the military was found to be insufficient. The dishes in the menus are insufficient in terms of taste, flavor and salinity. It has been demonstrated that military personnel should be effective in preparing the menus. It was determined that staff and food utensils were not sufficient for hygiene.