Tez No İndirme Tez Künye Durumu
614692
The effects of flipped learning model on EFL students' grammar proficiency and learner autonomy / Ters-yüz edilmiş öğrenim modelinin ingilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin dilbilgisi yeterliliği ve öğrenen özerkliği üzerine etkileri
Yazar:NAZMİ DİNÇER
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA POLAT
Yer Bilgisi: Bahçeşehir Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dilbilgisi = Grammar ; Teknoloji destekli öğretim = Technology based instruction ; Ters-yüz sınıf = Flipped classroom ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Ölçekler = Scales ; Öğrenen özerkliği = Learner autonomy ; Üniversiteler = Universities ; İngilizce = English
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
111 s.
Eğitim teknolojilerindeki gelişmeler ile birçok öğretmen, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun ve dikkatlerini çekebilecek şekilde derslerini tasarlamaya başlamıştır. Ters Yüz öğretim modeli ise ders anlatımını değiştiren yeniliklerden birisidir. Ters Yüz öğretim, ders anlatımının teknoloji aracılığıyla sınıfın dışına çıkarılıp sınıftaki zamanın pratik yapmak için kullanılması şeklinde eğitimi dönüştüren bir yaklaşımdır. Bu çalışma Ters-Yüz edilmiş öğrenme modelinin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin dilbilgisi yeterliliğine ve öğrenen özerkliğine olan etkilerini araştırmak için yapılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin bu modele olan tutumları da araştırılmıştır. Çalışmaya askeri okulda okuyan 37 hazırlık sınıfı öğrencisi 2017-2018 akademik yılı bahar döneminde katılmıştır. Çalışma karma araştırma yöntemi yaklaşımına dayanarak yapılmıştır. Bu amaçla, nicel veri tersten yapılandırılmış dilbilgisi sınıfı tutum ölçeği ve öğrenen özerkliği ölçeği ile toplanmıştır. Ayrıca, öğrencilerin dilbilgisi yeterliliklerindeki farkı görebilmek için ön ve son testler uygulanmıştır. Öğrencilerin yeni model ile ilgili görüşlerini almak için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği nitel veri toplama aracı olarak kullanılmıştır ve bu verilerden belli temalar çıkarılarak sonuçlar incelenmiştir. Toplanan nicel veri ise SPSS 23 programıyla analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, Ters-Yüz edilmiş öğrenme modeli dilbilgisi öğretiminde etkili olmuştur ve geleneksel ders anlatımına dayalı öğretimde ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmiştir. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde öğrencilerin yeni öğretim modelinden memnun oldukları ve uygulama sürecinde keyif aldıkları görülmüştür. Ayrıca, Ters-Yüz öğretim modeli öğrencilerin öğrenen özerkliğinde anlamlı fark oluşmasını sağlamıştır.
With the advances in educational technologies, many teachers begin to design their classes in innovative ways to draw digital native students' attention and consequently address their needs. Flipped Learning is one of such advances that inverts the way of instruction. It is a transformative approach where in-class time is devoted to practice and lectures are taken out of the class via technology. The current study was conducted to find out the effects of flipped learning on students' grammar proficiency and learner autonomy. Additionally, it was aimed to discover students' attitudes towards flipped grammar class. The population of the study is comprised of 37 A2 level students attending English preparatory classes at a military school during the spring semester of 2018-2019 academic year. The study is based on a mixed method approach and quasi-experimental research design. To this end, the quantitative data was collected by administrating a questionnaire of flipped grammar class attitude and learner autonomy. Furthermore, pre-test and post-test were utilized to reveal the differences in students' grammar proficiency. Besides, a semi structured interview was employed as a qualitative data to gain insights into the flipped model through students' opinions. The quantitative data was analyzed through SPSS 23, on the other hand the qualitative data was analyzed manually. Findings of the study demonstrated that flipped learning model has worked well in grammar instruction and compensated for the drawbacks caused by the lecture-based instruction. Additionally, it can be deduced from the questionnaire and interviews that students were quite positive to the flipped model and satisfied with the treatment process. It was also found out that there had been significant difference in students' learner autonomy level.