Tez No İndirme Tez Künye Durumu
618773
İşverenin eşit davranma borcu / Equal treatment obligation of employer
Yazar:METİN BOZKURT
Danışman: DOÇ. DR. ZEYNEP ŞİŞLİ
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Ayrımcılık = Discrimination ; Eşitlik = Equality ; Eşitlik ilkesi = Equality principle ; Tazminat = Compensation ; Türk iş hukuku = Turkish labor law ; İş hukuku = Labour law ; İşveren = Employer
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
170 s.
İşverenin eşit davranma borcu, Anayasal eşitlik ilkesinin iş hukuku alanında yansımasıdır. İşverenin iş ilişkisi kapsamında ayrımı haklı kılacak bir neden olmadığı durumda, işçilere adalet ve hakkaniyet temelinde eşit davranmasını gerektirir. Bu çalışmada eşit davranma ilkesinin tanımı yapıldıktan sonra, tarihsel gelişimini, yasal dayanaklarını, görülüş şekillerini ve ispat vasıtalarını değerlendirilmiştir. Tipik ayrımcılık nedenlerinden farklı olarak mevzuat ve içtihatlar ile özel koruma altında olan sendikal ayrımcılık ve cinsiyet ayrımcılığı konularına değinilmiştir. Eşit davranma borcunun ihlali halinde başvurulacak hukuki yollar ve bu yollar kapsamında hangi taleplerde bulunulabileceği ifade edilmiştir. Çalışma boyunca işverenin yönetim hakkı ile işçiyi koruma borcu arasında bir denge gözetilmeye çalışılmıştır. Tek cümle ile ifade etmek gerekirse, bu çalışmada eşit davranma hukukumuzda mevzuat ve uygulama yönünden kapsamı irdelenmeye ve olması gereken hukuk açısından eleştiri ve öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Eşit davranma ilkesi, eşitlik ilkesi, ayrımcılık, ayrımcılık tazminatı, iş hukuku
Equal treatment obligation of employer is the reflection of Constitutional equality principle in labour law. Employer must treat employees equally within the context of employment relationship based on justice and equity principles as long as there is not any legitimate reason to make a distinction. Definition of equal treatment and its historical development process, normative resources, different versions of it and means of proof have been analysed by this study. Discrimination relating to trade union membership and gender within the scope of legislation and practice has been examined as well as typical reasons of discrimination. In addition, legal ways that could be applied in case of the violation of equal treatment obligation of employer are explained. The balance between employer's management right and employers' obligation to protect workers is tried to be considered in the study. In brief, this study aims to examine the scope of equal treatment obligation of employer in legislation and practice and to put forward proposals for the future. Key words: Employers' obligation of equal treatment, Principle of equality, Discrimination, Discrimination compensation, Labour law